MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ALAN KADINLARIN İSTİHDAMLARININ SÜREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ,
PROBLEMS ABOUT THE CONTINUITY OF WOMEN WHO HAVE TRAINED IN THE VOCATIONAL HIGHER EDUCATION PROBLEMS: AMASYA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Author:

Number of pages : 95-115

Abstract

Bu çalışma 2002-2012 yılları arasında Amasya Meslek Yüksekokulundan mezun olmuş 403 kadından anketler yoluyla elde edilen bilgiler doğrultusunda mesleki eğitim almış kadınların, istihdamlarının sürekliliği ile ilgili karşılaşmış oldukları problemleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Anket sorularında 5’li Likert ölçeği kullanılmış olup ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla faktör analizi yöntemlerinden varimax rotated temel bileşenlerinden yararlanılmıştır. Türkiye’de kadınların eğitimi ve dolayısıyla da istihdamlarının arttırılması amacıyla bir çok çalışma ve yasal düzenleme olmasına rağmen bunların yeterli olduğu söylenemez. Çalışmada, MYO mezunu kadınların çalışma arzu ve isteklerinin olduğu, ancak düşük ücret teklifi, bulundukları bölgede aldıkları eğitime uygun işin olmaması, yabancı dil eksikliklerinin işe başlamada sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışan kadınların ekonomik bağımsızlık çalışmalarında ön planda gelse de, kariyer istekleri ve çalışmaktan mutlu olmaları da çalışmada önemli bir faktör olarak belirlenmiştir. Kadınların istihdamlarının önündeki en önemli sorun kadına aile içerisinde biçilmiş olan görevdir. Bu rolün gerekleri ile çalışma koşullarının iç içe girmiş olması kadınların iş piyasasından uzak kalmasına neden olmaktadır. Elde edilen veriler kadın istihdamının sadece ekonomik olarak ele alınması yanlışlığını gidererek gelecekte mesleki eğitim alacak kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ve kadına biçilen görevlerin aile içerisinde paylaşılması için alınacak tedbirler ve politikaların geliştirilmesine katkı yapması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to determine the problems faced by women who received vocational training on the continuity of employment of 403 women graduated from Amasya Vocational School between 2002-2012 years. A 5-point Likert scale was used in the questionnaire and the main components of varimax rotated were used in the factor analysis methods to determine the factor structure of the scale. Despite the fact that there are many studies and legal regulations in Turkey in order to increase the education of women and therefore their employment, they can not be said to be sufficient. In the study, it was stated that the wishes and wishes of the Vocational High School graduates were given, but the low wage proposal, the lack of proper training in the region they were in, and the lack of foreign language were problems in starting work. While working women have come to the fore in the study of economic independence, their willingness to work and their happiness to work have also been identified as an important factor in the study. The most important problem in front of women's employment is the task that is given to the woman in the family. The necessity of this role and the fact that working conditions are intertwined causes women to stay away from the labor market. The resulting data are expected to contribute to improving the working conditions of women who will receive vocational training in the future and to developing measures and policies to be shared in the family for the tasks shared by women by eliminating the economic mismanagement of women's employment.

Keywords