MAUT YÖNTEMİ KOMBİNASYONUNDA ENTROPİ YÖNTEMİNE GÖRE AĞIRLIKLANDIRMA
WEIGHTING ACCORDING TO THE ENTROPY METHOD IN COMBINATION OF THE MAUT METHOD

Author : Loubna LAHSİNİ
Number of pages : 501-512

Abstract

Matematiksel programlama, karar vericinin tercihlerini doğru bir şekilde modellemek için tatmin edici bir ekonomik fonksiyon oluştururken zor bir problemle karşı karşıya kaldı. Operasyonel araştırmacı, kriterlerin ağırlıklı bir toplam haline getirilmesine veya bazılarının kısıtlama olarak getirilmesine yol açtı. Bu eko-matematiksel kavramı, daha matematiksel programlar ve modeller kullanarak daha karmaşık bir çerçevede anlamak için bu çalışmada, Özlem KONUŞKAN ve Özer UYGUN tarafından daha önce tartışılan ' ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME (MAUT) YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMASI '' konusunun bir örneği açıklamak için seçilmiştir. Bu çalışmada, akıllı telefonların seçimi için kullanılan MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) ve Entropi yöntemlerinin bir birleşimini göreceğiz. Bu seçim, yedi nitel özellik göz önüne alınarak yapılmıştır.

Keywords

Çok kriterli karar verme, MAUT, Entropi, Ağırlıklandırma

Read: 749

Download: 247