İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ SINIFLARDA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ZAMAN DAĞILIMININ ROLÜ,
THE ROLE OF TIME DISTRIBUTION IN GRAMMAR INSTRUCTION FOR EFL CLASSES

Author:

Number of pages : 592-600

Abstract

Bireylerin ikinci bir dili nasıl edindikleri sorunsalı akla ikincil olarak bu dilin nasıl öğretilmesi gerektiği sorusunu getirir. Farklı becerileri öğretmek için çok sayıda teknik ve yöntem vardır. Özellikle dilbilgisi öğretiminde hangi tekniklerin kullanılması gerektiği hala tartışma konusudur. Şunu da belirtmek gerekir ki; öğretim teknikleri kadar zaman dağılımı da öğretim sürecinde önemli bir pay sahibidir. Bu çalışmanın amacı normal ve yoğunlaştırılmış dilbilgisi öğretim programlarının İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflara olan etkisini analiz etmektir. Çalışmanın uygulaması aynı seviyedeki 60 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 30 ar kişilik iki grup halindeki öğrencilere iki farklı program uygulanmıştır ve her iki grupta da aynı öğretmen aynı konuyu aynı teknikleri kullanarak öğretmeyi amaçlamıştır. Uygulamanın sonunda sonuçları görmek adına öğrencilere bir yeterlilik testi uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

The question of how learners acquire a second language (SLA) also brings another question of how to teach that second language. Several techniques and methods have been used to teach different skills. Grammar teaching is in the centre of the debates in terms of methods of teaching. As well as the teaching methods, time is an important factor during teaching process. The purpose of this study is to analyze the effects of intensive and regular programs (in terms of class hours) of grammar teaching in English as a foreign language (EFL) classrooms. 60 students in the same level (pre-intermediate) but from two different groups (30 students for each) are taken into consideration. The same grammar subjects are taught to each group by the same instructor by using the same methods but in different periods. At the end of the study a proficiency test is applied to the students in order to see the results.

Keywords