TURİZM PAZARLAMASINDA ALTERNATİF BİR ARAÇ OLARAK HİKAYELERİN KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 349-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hikayeler, insanları etkilemek için olayların duygusal içeriklerle süslenip aktarıldığı eski bir iletişim aracıdır. Tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan aşk, kahramanlık, gizem gibi olayların betimsel bir aracı olarak hikaye, bireylerdeki kültürel merak ve bu merakın hikayelerin geçtiği yerlere gitme isteği üzerindeki etkisiyle de turizm sektörü ile yakından ilişkilidir. Hikayeler, kültürel turizmin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamakta ayrıca destinasyonlara farklı bir çekicilik unsuru katarak benzersiz bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. Hikayenin turizm pazarlamadaki kullanımının araştırıldığı bu çalışma bir alan yazın taramasıdır. Araştırmada, hikayelerin turizm pazarlamasında nasıl kullanıldığını örneklerle açıklanmakta ve bu anlamda öneriler sunulmaktadır. Alan yazında, Türkiye’de hikaye pazarlamanın turizmde kullanımıyla ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmaması, bu çalışmaya literatüre katkısı açısından önemli bir değer katmaktadır.

Keywords

Abstract

Stories are an antient communication tool in which events are embellished with emotional content to influence people. Stories, as a descriptive tool of events such as love, heroism, mystery lived in various periods of history, is closely related to the tourism sector with the cultural curiosity of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics