GREK VE ARAP DİLBİLİMİ EKSENİNDE İLK DİL KAVRAMLARININ OLUŞUMU VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 418-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan, üzerinde yaşadığı bu yerkürede ya doğrudan dil vasıtası ile ya da bir takım işaretler ve göstergeler yoluyla kendi hemcinsleriyle anlaşabilen yegâne varlıktır. Ayrıca insan bu iletişim araçlarını her dönemde geliştirebilmeyi hatta sistemleştirebilmeyi de başarmıştır. Ulaşılabilir kaynakları olması bakımından bunun en bariz örneğini Grek ve Arap kültüründe görürüz. Dilinin semantik temelleri ve bu temellerin dışa vurumu olan kavramlar hakkında bir hayli şuurlu davranmaya çalışan insanoğlunun bu gibi fikirsel eylemlerinin zeminini hazırlayanlar ise filozoflar ve din bilginleri olmuştur. Nitekim filozoflar, dilin tabiî mi, yoksa insanlar tarafından bir takım etkileşmelerden kaynaklı olarak konulma mı olduğu hususunda büyük çaba harcamışlardır. Din bilginleri ise dine ilişkin yazı ve metinlerin nesilden nesile en doğru bir şekilde aktarılabilmesi yönünde birtakım yazım ve okuma kurallarının konulmasına ve ilgili bazı kavramların geliştirilmesine sebebiyet vermişlerdir. Bu bağlamda makale, bir yandan klasik Grek ve Arap kültüründe yer alan kavramları özet bir şekilde ele almakta diğer yandan da “ilk kavram denemesi ve amacı” veya “ilk dil çalışması ve amacı” gibi başlıkların da altını doldurup iki kültür arasındaki bir takım etkileşimlere de dikkat çekmektedir.

Keywords

Abstract

Human is sole creature that can get along with his/her own fellow by way of language directly or several signs on the earth he/she lives. Besides, human has achieved to develop and even methodize this communication tools in every period. We can see the sharpest example of this at Greeks and Arabs in respect to be accessible source. Philosophers and religious functionaries have been paved the way for ideological action of humankind that tries to behave very conscious about concept which is semantic basis of language and outpouring of this basis. Thus, philosophers have spent a big effort to determine either language has a natural being or made by people who interacted with each other while religious functionaries have caused to establish several writing and reading rules for religious texts articles owing to being quoted correctly from generation to generation and to develop some concepts related to this. Therefore, this article basically examines concepts in classical Greek and Arabic culture in sum. Secondly, it draws attention to several interactions between two cultures under “First Concept Try and Aim” or “First language Study and Aim” topics.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics