ÜST DÜZEY ZİHİNSEL ÖZELLİKLERIN ÖLÇÜMLERİNİN GÜVENİRLİK KESTİRİMİNDE GENELLENEBİLİRLİK KURAMININ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, belli bir performansa ilişkin üst düzey zihinsel özelliklerin değerlendirilmesinde Genellenebilirlik Kuramı ile güvenirliğin kestirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 50 öğrenciye fen ve teknoloji dersine ait bir performans görevi uygulanmış, öğrencilerin performansları 10 öğretmen tarafından aynı amaca yönelik hazırlanan biri analitik diğeri bütünsel dereceli puanlama anahtarı ile puanlanmıştır. Toplanan veriler EDU-G istatistik paket programı kullanılarak G-Kuramı ile analiz edilmiştir. Öğrenciler, puanlayıcılar, formlar değişkenlik kaynakları ile oluşturulan (pxrxf) 2 facet çapraz deseninden G çalışması ve oluşturulan senaryolar ile D çalışması gerçekleştirilmiştir. G çalışması bulgularına göre en büyük değişkenlik kaynağı ölçmeni amacı olan öğrencilere ait olduğu, sırasıyla diğer etkilerin puanlayıcılar ve formlara ait olduğu görülmüştür. D çalışması bulguları 6 puanlayıcı ve 1 formun en uygun sonuçları verdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to estimate reliability with Generalizability Theory in assessing high-order cognitive skills of a particular performance. For this purpose, a performance task belonging to science and technology lessons was applied to 50 students and the performances of the students were graded by 10 teachers with a rubric, prepared for the same aim one of which was analytic and the other was holistic. The collected data were analyzed by G-Theory using the EDU-G statistical package program. G study done with students, raters, forms were created by means of variability sources (sxrxf) 2 facet crossed design and D studies were conducted with the created scenarios. According to the G study results, it was seen that the students- who were the objects of measurement- were the greatest variability source, and the other influences stemmed from the raters and forms respectively. Based on the results of D-study, 6 raters and 1 form yielded the optimum results.

Keywords