ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME METİNLERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜR ÖGE-LERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 59-66
Year-Number: 2017-42

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin sözlü kültür öğeleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi ise doküman incelemesidir. Araştırmada ortaokullarda öğretmenler tarafından kullanılan farklı yayın evlerine ait toplam 10 kılavuz kitapta yer alan dinleme metinleri incelenmiştir. İncelenen metinlerde en çok rastlanan ögeler deyim, ikileme ve mecaz anlamlı sözcüklerdir. İncelenen kitaplarda yer alan dinleme metinlerinin hiç birinde özdeyiş ve atasözlerine rastlanmamıştır. İncelenen kitaplardan 7.sınıfa ait metinlerin hiçbirinde ağız özelliklerine rastlanmazken, 8.sınıfa ait kitaplarda yer alan metinlerde de hiçbir yansıma sözcüğe rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyse listening texts in teacher guidebooks of Turkish course in 5th, 6th, 7th and 8th grade of secondary school in terms of verbal culture elements. The method of the study is document analysis. Listening texts in total 10 guidebooks which are belonged to different publishing and used by teachers in secondary school were analysed in this study. The most frequently encountered elements in texts analysed are idiom, reduplication and the words with figurative meaning. Aphorism and proverbs were not encountered in any listening texts of books analysed. While dialect feature was not encountered in any texts of 7th grade books analysed, no reflection word was encountered in texts of 8th grade books.

Keywords