FARKLI ÜLKELERİN PISA 2012 PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI,
A COMPARISON OF PISA 2012 PROBLEM SOLVING SKILLS RESULTS OF DIFFERENT COUNTRIES

Author:

Number of pages : 406-422

Abstract

Çalışmada Japonya, Güney Kore, Fransa, İngiltere, Macaristan ve Türkiye’nin PISA 2012 problem çözme becerileri sonuçları birbirleriyle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda eğitim yönetimi ve sistemi açısından benzer ve PISA’da üst, orta ve alt düzeylerde bulunan ikişer ülke toplamda altı farklı ülkenin PISA 2012 problem çözme becerileri sonuçları içinde bulundukları yeterlik düzeyleri ve diğer beceri alanları ile ilişkileri açısından birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma türünde gerçekleştirilen karşılaştırmalı bir eğitim çalışması olup, verilerin elde edilmesi ve analizinde doküman analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere göre Güney Kore ve Japonya’nın sonuçları üst düzeylerde yer alırken, bu ülkelerin eğitim uygulamalarının ve amaçlarının birbirleriyle benzer olduğu ve eğitim süreci içerisinde bireyleri bütüncül halde yetiştirmeyi hedefledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Güney Kore ve Japonya’nın diğer beceri alanlarında da problem çözme becerileriyle benzer sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. Türkiye ve Macaristan’ın alt düzeylerde başarı göstermesi ise ülkelerin eğitim hedeflerinin diğer ülkelerle benzer olmasına rağmen gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının birbirlerinden farklılık göstermesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is aimed to determine the differences and similarities among France, South Korea, United Kingdom, Hungary and Turkey’s results of PISA 2012 problem solving test in this study. So, six countries, which have similar education system and management and consist of two countries from higher, medium and lower levels in PISA, were compared in terms of efficacy levels of them and their relationships in problem solving test results with other study fields in PISA 2012. The study was a comparative study which is one of the types of qualitative study, and also document analysis was used to collect and analyse the data. According to the data of study, South Korea and Japan have been at higher levels, and moreover it is pointed out that their educational aims and practices have been similar with each other and they are aimed to grow up the i

Keywords