ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK BELGESEL SİNEMADA SES TASARIMI: TANIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLEMELER

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : sinema
Number of pages: 20-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurmaca filmlerdeki ses tasarımının belirleyici dinamikleri, estetik kurallar, seyirciyi etkileme değişkenleri ve ses teknolojisindeki gelişimlerdir. Belgesel filmler için de benzer dinamikler geçerli olmasına karşın işitsel evren tasarımında belirleyici olan farklı değişkenler söz konusudur. Farklılığı yaratan boyut, kurmaca anlatıların aksine, belgesel filmlerin, gerçek ve/veya tarihsel olay ve olgulara ait bir konuyu ele alıp, filmsel anlatılara dönüştürme nitelikleridir. Eş deyişle belgesel sinemada ses tasarımını işitsel mimarlık çalışması olarak da tanımlayabilmek mümkündür. Belgesel filmlerin mimari kurulumunda, sunulan tez, söylem ve argümanlara yönelik olan sessel bir stratejinin kurulması ve işitsel evrenin de bunun üzerinden inşa edilmesi gerekmektedir. Belgesel filmlerde, sessel strateji kavramı, doğal olan ile yapay olan arasındaki sınırların nasıl bir yaklaşım üzerinden değerlendirildiğini içerir. Bu içermenin uzantısı olarak da sessel yansımanın algoritmik kompozisyonu ve tarihsel/kültürel kimliğin iç içe geçmesiyle nasıl oluşturulduğu önem kazanır. Bu çalışmada belgesel filmlerde ses kuşağının tema, anlatı tonu ve mood’a göre nasıl kullanıldığı örneklerle açıklanmaya; belgesel filmlerin farklı formatları/tarzları arasındaki ses kuşaklarının ne gibi farklılıklar taşıdığı bulunmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The determinative dynamics of sonic design in fiction films are aesthetic rules, variables affecting the audience and the developments in soundtrack technology. Although the similar dynamics are valid for documentary films as well, determinative different variables in the design of auditory universe are considered. On the contrary of fictional narrations, the dimension causing the difference is the transforming quality of documentary films into filmic narrations by taking the matters belonging to real and/or historical events and facts. Similarly, in documentary cinematography, it is possible to define the sonic design as an auditory architecture. For building up the architecture of documentary films, the setting up a phonic strategy intended to the presented thesis, saying and discussions and building the auditory universe over this is also needed. For documentary films, the concept of phonic strategy includes the assessment of the boundaries between natural one and artificial one. As an extension of this inclusion too, how it is formed by intertwining the algorithmic composition of phonic reflection and historical/cultural identity come into question. The study tries to find out; how soundtrack is used compared to theme, narrative tone and the mood in documentary films and what differences soundtracks presents between varied formats/manner (style) of documentary films.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics