AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-41
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 309-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Akran Öğretimi Yönteminin, ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına etkisini test etmektir. Çalışmada zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Erzurum Sabancı Ortaokulu’ndaki 6.sınıflardan birinin öğrencilerine kavram testi başlangıçta öntest olarak uygulanmış, uygulamanın sonunda yine aynı test sontest olarak uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan kavram testi, 27 maddeli sorudan oluşan, daha önce Ionnides ve Vasnidou (1978) tarafından pilot uygulaması yapılmış olan geçerli ve güvenilir bir testtir. SPSS-16 programına göre, Akran Öğretimi Yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin fen kavramlarını öğrenme düzeyinde anlamlı bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama süresince derse gözlemci olarak katılan ders öğretmeninin görüşleri araştırmacı tarafından alınmıştır. Öğretmenin görüşleri ile nicel verileri destekleyici ve açıklayıcı nitel veriler elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to test the effect of the Peer Instruction Method on secondary school students’ success in science and technology course. In the study pre-experimental design was used. The students of one of the 6th grade classes from Erzurum Sabancı Secondary School were given a concept test as a pretest first and then as a posttest after application. Consisting of 27–item questions, the concept test in the application is a valid and reliable one which was first tested by Ionnides and Vasnidou (1978). According to SPSS-16 program, it was seen that Peer Instuction Method led to a significant increase in the level of learning the science concepts for the 6th grade students. Additionally, the researcher asked for the teacher’s opinions who joined classes as an observer during the application. By the help of teacher's views, qualitative data that support and explain quantitative data were obtained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics