MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRENCİLERİNİN DAL SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AMPİRİK BİR İNCELEME,
FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF THE BRANCHES BY IT STUDENTS IN VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS: AN EMPIRICAL REVIEW

Author:

Number of pages : 363-380

Abstract

Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim veren mesleki ve teknik liseler, hem öğrenciler hem de ülke ekonomisi için katma değer yaratan kurumlardır. Öte yandan, bireyler ve kurumların iş yükünü azaltma ve iş süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlama gibi pek çok özelliği itibariyle bilişim teknolojilerinin (BT) ülkeler açısından önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, BT eğitimi alan bireylerin alanında uzmanlık eğitimine geçişlerinin başlangıcı niteliğinde olan dal seçimleri üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde BT öğrencilerinin dal seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesini konu edinmektedir. Bulgular göstermektedir ki, BT öğrencilerinin dal tercihlerinde en önemli unsur kendileri ve bilgisayarlara duydukları ilgidir. Bu bağlamda, öğrencilerin dal seçimi öncesinde sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ve BT ürünlerini yeterince tanımasına imkan sağlanmasının öğrenciler açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Vocational and technical high schools, that provide training to meet the needs of qualified personnal, are institutions creating added value for both pupils and national economy. On the other hand, the importance of IT (information technology) for countries is gradually increasing because of many reasons such as reducing workload of i

Keywords