SEVGİ SOYSAL’IN ESERLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI BAĞLAMINDA KADIN HAKLARI İHLALLERİ

Author:

Number of pages: 393-407
Year-Number: 2017-42

Abstract

Günümüzde kadın hakları, devletlerin ve toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir gösterge olmuştur. Sevgi Soysal, eserlerinde kadın sorunlarının çıkış noktasını, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sonucu kadınlara haklarının verilmemesi olarak tespit etmiştir. Sevgi Soysal, kadın haklarının, ataerkil zihniyete sahip siyasi iktidar tarafından modernleşme görüntüsü oluşturma aracı olarak kullanılmasını eleştirmiştir. Cumhuriyetin kadına sağladığı, medeni hakları, eğitim haklarını, çalışma haklarını, siyasal hakları, kadınların kendi kimliklerini oluşturmaya, bireyselleşerek ve özgürleşerek kendi kişisel erdemlerini bulmaya yardımcı kazanımlar olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte Cumhuriyetin kadınlara yüklemiş olduğu ulus oluşturma, itaatkâr ve ideal yurttaş olma kutsal görevinin, kadınların fiziksel güçlerini zorlayan bir sorun olarak vurgulamıştır. Cumhuriyetin bu görevlerini fazla içselleştiren kadınları, bilinçsiz ve konumlarını sorgulamayan bireyler olarak kamusal alana dâhil etmesini eleştirmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, women's rights are an important indicator of the level of development of states and societies. Sevgi Soysal has identified the starting point of women's issues in her works as non-granting of rights to women as a result of gender discrimination. Sevgi Soysal criticizes the use of women's rights as an instrument of modernization by the political power of patriarchal mind. Sevgi Soysal has accepted civil rights, education rights, work rights, political rights granted to the woman by the Republic as gains to help women to create their own identities, to find i

Keywords