SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Yönetim Organizasyon
Number of pages: 91-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık kurum ve kuruluşlarının kaliteli hizmet sunabilmesi büyük ölçüde, çalışan personelin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden maksimum verim alabilmesi için, çalışan personelin kendilerine yönelik tutum ve algılarının olumlu olması büyük önem arzetmektedir. Bu çalışmada Konya’da çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık 184 sağlık çalışanının engelli bireylere karşı tutumu örgüt kültürü açısından araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) tarafından “Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor” adlı çalışma için geliştirilen geçerlik ve güvenirliği test edilmiş beş dereceli Likert tipi 52 ifadeden oluşan “özürlülere yönelik tutum ölçeği” , ayrıca yine beş dereceli Likert tipi 14 ifadeden oluşan “Hastane Yöneticilerinin Örgüt Kültürünü Oluşturma Çabalarına İlişkin Ölçek” formu kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile, frekans, t testi ve korelasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına (t testi) göre sağlık çalışanlarının engelliliğe yönelik tutumları, katılımcıların çalıştıkları kuruma göre, p=0,000 < 0,05 olduğu için istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Providing effective, high quality healthcare services of health institutions depends largely on employees' attitudes and behaviors. Employees’ positive attitude and perception towards disabled people is very important for disabled people to get the maximum efficiency from healthcare services. In this research, attitudes of healthcare workers towards disabled people in various hospitals in Konya was studied in terms of organizational culture. Questionnaire consists of 17 questions and includes demographic questions (gender, age, marital status etc.) and questions about views and preferences of healthcare workers towards disabled people. The second part of the questionnaire was developed and the reliability and validity was tested by ÖZİDA in 2009 for the study “How does the community understand the disability?”. This part includes “attitudes towards disabled” scale and consists of 43 five-point Likert-type questions. The third part includes “Efforts of hospital managers to create organizational culture” scale which consists of 14 five-point Likert-type questions. Gathered data was evaluated by SPSS 21.0 using the frequency, t-test, and correlation techniques. According to the results of the t-test analysis; there is statistically significant difference of healthcare workers’ attitudes towards disabled people on the basis of their institution (p=0,00 < 0,05).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics