KIRSAL KALKINMA POTANSİYELİ BAKIMINDAN KARA MENDERES HAVZASI’NIN (ÇANAKKALE) COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 14-38
Year-Number: 2017-40

Abstract

Günümüzde, başta gelişmekte olan ülkelere olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan kırsal kalkınma problemleri toplumun hemen hemen tüm kesimlerini etkilemektedir. Bu nedenle kırsal alanlarda yaşayanların gelir ve refah düzeyini yükselterek, bu alanların kentlere göre dezavantajlı durumunu iyileştirmek için sürekli olarak yeni girişimlerde bulunulmaktadır. Ülkemizde kırsal alanların kalkınması için yapılan çalışmalar çoğunlukla makro ölçekte olup, istenilen sonuçlara ulaşıldığını ifade etmek güçtür. Bu durum yerel kırsal kalkınma planlarının hazırlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla coğrafi faktörleri kırsal kalkınma potansiyeli bakımından ayrıntılı bir şekilde ele alan ve yerel planlara temel oluşturan çalışmaların yapılması önemlidir. Bu çalışmada, kırsal kalkınma açısından çeşitli problemlerle karşı karşıya olan ve özellikle kırsal alanlardan sürekli göç veren Kara Menderes Havzası’nın coğrafi özellikleri kırsal kalkınma potansiyeli bakımından ele alınmıştır. Ayrıca havzanın kırsal kalkınma açısından güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri ortaya koymak amacıyla SWOT analizi uygulanmıştır. Kara Menderes Havzası’nın doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri ile SWOT analizi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde sahanın kırsal kalkınma bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğu, ancak potansiyel kaynaklardan yeterince yararlanılamadığı görülmektedir. Tarım ve hayvancılık ürünleri için pazarlama sorunları, çiftçi örgütlenmesinin yetersizliği, tarım dışı istihdamda çeşitliliğin bulunmaması ve turizm altyapısının zayıf olması dikkati çeken en önemli problemlerdir. Havzanın bir bütün olarak kalkınabilmesi ve ekonomik kaynaklarının harekete geçirilebilmesi için, sahaya özgü kalkınma planlarının hazırlanması ve bu planlar hazırlanırken doğal, beşeri ve ekonomik kaynakların koruma-kullanma prensibiyle değerlendirmesi hedeflenmelidir.

Keywords

Abstract

Currently, rural development-related problems, occurring in many places across the world, adversely affect almost every segment of a society, particularly in developing countries. Therefore, continuous efforts have been made to ameliorate the disadvantaged status of rural areas (disadvantaged in comparison with cities) by boosting the income of rural settlers and promoting their welfare. The efforts of rural development in Turkey are mostly at the macro level, and it is hard to claim that the desired results have been achieved. This situation necessitates the production of local rural development plans. Thus, it is crucial to carry out research discussing geographical factors in terms of rural development potential in detail and laying the groundwork for local plans. The present study investigates the geographical properties of the Kara Menderes Basin, which have been facing various problems associated with rural development and suffering from outgoing migrations, in terms of its rural development potential. Moreover, a SWOT analysis was performed to determine its strength and weaknesses and to pinpoint opportunities and threats in relation to rural development. The joint evaluation of the natural, human and economic characteristics of the Kara Menderes Basin and the results of the SWOT analysis revealed that the area had a great potential for rural development, but available resources were not effectively exploited. Among the major issues are problems with marketing of agricultural and livestock products, farmers’ organizational incompetency, lack of

Keywords