SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ATATÜRK’E AİT SÖZLERİN DEĞER İLETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE SAYINGS OF ATATURK IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUE TRANSMISSION

Author : Aydan USTAOĞLU ÇELİK
Number of pages : 443-461

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarındaki Atatürk’e ait sözlerin kullanım durumunu ve değer iletimi açısından önemini ortaya çıkartmaktır. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan sosyal bilgiler ders kitapları (5-7. sınıflar) incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda; ilgili ders kitaplarının çeşitli ünitelerinde Atatürk’e ait sözlere yer verilmesine karşın, sözlerin paylaşım sıklıklarının yeterli olmadığı görülmüştür. Ayrıca Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini yansıtan sözlerinin, değer eğitimi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığı ve sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler ile uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Sosyal bilgiler, ders kitabı, Atatürk’e ait sözler, değer iletimi

Read:602

Download: 205

Atıf Bulunamadı