AKADEMİSYENLERİN MİNNETTARLIK KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Psikoloji/Eğitim
Number of pages: 383-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma eğitim fakültesinde görev alan akademisyenlerin minnettarlık kavramına yönelik algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 19 akademisyen katılmıştır. Araştırmanın verileri iki sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanarak toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik çalışması için kapsam geçerliliği, iç geçerlik ve dış geçerliliğe bakılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için de iç ve dış güvenirlik kontrolü yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel bir analiz yöntemi olan “içerik analizi” kullanılmıştır. Bulgular araştırma sorularını içeren iki temel başlık altında sunulmuştur: (a) minnettarlık denilince akla ilk gelen kavramlar, (b) minnettarlığın ne olduğuna ilişkin tanımlar. Araştırma sonucunda akademisyenlerin minnettarlığın ne olduğuna dair verdikleri kavram ve tanımlarda yanılgıya düştükleri, minnettarlığı içinde olumsuz duygu ve insanda rahatsızlık barındıran minnet etme kavramı ile karıştırdıkları bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The research was conducted in order to determine perceptions of academicians who work in the faculty of education regarding the concept of gratitude. A total of 19 academicians participated in the research. Data was collected using a structured interview form composed of two questions. Content validity, internal validity and external validity was checked to ensure the validity the research. External and internal reliability was checked to ensure the research reliability. Data were analyzed using “content analysis.” The findings were presented under two sections: (a) when it comes to gratitude, concepts that first come to mind, (b) definitions of what is gratitude. As a result of the research, it was found that academicians make mistake about concept and descriptions of what gratitude is and mistaken gratitude for the term of indebtedness which involves negative feeling and discomfort for human.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics