ANNE-ÇOCUK ARASINDAKI BAĞ VE ÇOCUĞUN İLK MÜZİK DENEYİMİ ; NİNNİLER

Author:

Number of pages: 357-367
Year-Number: 2017-40

Abstract

Literatür incelendiğinde; Genel olarak ninniler, sanatsal yaratıcısı olan anneden ayrı düşünülemeyecek bir türdür. Anonim olarak belki de yaratıcısıyla bu ölçüde bütünleşmiş bir başka türün olmadığını söylemek mümkündür. İlk bakışta söylenmesi kolay, basit, kısa türler gibi görünmekle birlikte aslında ninniler, anne ile bebek arasındaki iletişimi ve uyumu kuvvetlendiren, bebeği sakinleştiren, annenin günlük yaşamda ifade edemediği duygu ve düşüncelerini yansıtan, ayrıca çocuğa kazandırılmak istenen birtakım değerlerle ilgili ilk mesajları içeren musiki ve dil zevki eksenli ürünlerdir. Anne ninnilerle çocuğuna seslenmekte, onunla iletişim ve etkileşim kurmaktadır ve böylece ninniler zamanla anne ve çocuk arasında ortak bir kültür ve ortak bir bağ oluşturmaktadır. Hem ninni kavramını netleştirmek hem de çalışmamızla ilgili bir fikir vermesi açısından, ninni tanımlarından bazılarının burada belirtilmesi yararlı olacaktır. Ninniler ile ilgili tanımlamaları incelediğimizde; “Ninni yalnız, evlat sevgisine dayanan ve dinlenmesi daima hoşa giden şiirler ve nağmeli ezgilerdir”. “Ninniler dünyamızın her köşesinde, her kültürde, her dinde ve dilde söylenmekte olan müziksel izdüşümdür”. “Annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgiyle söyledikleri manzum ve mensur sözlerdir.” “Annelerimizin çocuklarını uyutmak için söyledikleri türkülerdir.” “Ağlayan çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu uyutmak için anne kucağında, dizinde veya beşikte söylenen ezgilerdir .” “Ninni, bebekleri uyutmak ve avutmak için söylenilen bir çeşit anne türküsüdür”. “En az iki üç aylıkken, üç dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu kucağında ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak için yahut ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o andaki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türkülerdir.” diye ifade edilmektedir. Yukarıdaki ninni tanımları üzerinde bir değerlendirme yapıldığı takdirde, ninniler; şekil, söz, ezgi ve yerine getirdiği fonksiyonla çocuğun ilk müzik deneyimidir ve böylece ninnilerin basit ezgileri onların müzikle ilk kez ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Ninnilerin müzik ile iç içe olması, bebeklerin kulaklarında güzel bir etki bırakması, hayatın ahenk unsurlarını ilk günden itibaren onlara aşılaması, ninnileri diğer türlerden farklı kılmaktadır. Bu çerçevede, ninnilerin ; çocukların anneleriyle yakın oldukları, onun sevgi dolu sesini dinleyip avundukları tatlı uykularına daldıkları huzurlu ve dingin zamanlarının habercisi olan önemli ortak bir bağ olduğu ve bu bağlamda çocuğun ilk müzik deneyimi olarak ninniler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Research shows that lullabies in general cannot be considered separate from the mother who is the art creator of the genre. It would even be possible to claim that there is no other genre that has anonymously coalesced with its creator to such degree. While initially they might seem short and easy to tell, lullabies are the language and music oriented (art) works that strengthen the bond between mother and child, soothe the baby, reflect emotion and opinions of mother that they cannot express during the day, and contain the first messages that convey values to be taught. Through lullabies the mother calls to her child and communicates with her/him, thus, lullabies form a common culture and bonding between the mother and the child. In order to clarify the concept of lullaby and to give an idea of the present study, it is deemed essential to write some definitions of lullaby here. When the definitions are studied, lullabies are “always nice to listen to, poems or a cantabile tunes that are rooted in a mother’s love to her child.”, “musical projections sung all around the world, in every culture,religion and language.”, “poems and proses that mothers sign to make their babies sleep while breastfeeding.”, “songs mothers sing to make their children sleep”. “musical tunes sung on mothers’ lap or arms, in a cradle to silence the crying baby, to make the child sleep on sleeping time.” “a form of mother’s song to make babies sleep and soothe”. “a form of song which a mother sings to her child from at least 2-3 months old to 3-4 years old while rocking him/her on her lap or arms, or in a cradle in order to make the child sleep faster or easier, or to silence the baby with a certain tune that reflects her psychological state at the time, mostly of a poetic form”. When the aforementioned lullaby definitions are studied, lullabies are the child’s first musical experience with their forms, lyrics, and functions. Therefore, the simple tunes of lullabies enable the child to form the first connection to music. Lullabies are different from other forms in that they are ingrained in music, they leave a nice effect on the baby’s ears, they convey life’s harmony elements from the first day. Within this framework, lullabies are an important common bond between the mother and the child in which they are close to each other, with which babies fall asleep listening to its tune full of love and which are the forerunners of peaceful times, and withn this context lullabies are studies as the first musical experience.

Keywords