ÂŞIK VEDAT

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Halk Edebiyatı, Halkbilimi
Number of pages: 346-362
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

16. yüzyıldan bu yana kendine özgü töresi ile nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdüren âşıklık geleneği, bugün de kültürümüzdeki yerini korumaya devam etmektedir. Bu geleneği günümüzde yaşatan âşıklardan biri de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen ve on iki yaşından bu yana Mersin'de yaşamını sürdüren Âşık Vedat'tır. Çalışmamızın giriş bölümünde halk şiiri ve âşıklık geleneği ile ilgili kısa bir bilgi verildikten sonra Âşık Vedat'ın hayatı, âşıklığını hazırlayan ortam ve etmenler ile Hak âşığı olma yolunda gördüğü rüya anlatılmıştır. Daha sonra çalışma kapsamında seçtiğimiz, âşığa ait yirmi şiir biçim ve içerik bakımından incelenmiştir. Şiirlerinde geleneğin aşk, özlem, gurbet, sosyal hayattaki sorunlar, dünyanın faniliği, vatan sevgisi, doğa güzellikleri gibi din dışı konuları işlemekle birlikte Allah aşkı, peygamber ve ehlibeyt sevgisi, kerbela olayı gibi dini konuları da işleyen Âşık Vedat, bu geleneği günümüzde sürdürmeye çalışan az sayıda âşıktan biridir. Bu çalışmada bugüne kadar hakkında hiçbir çalışma yapılmamış olan Âşık Vedat'ın tanıtılması ve halk şiiri çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Since the 16th century, minstreltradition which continues its existence by being transferred from generation to generation with its own customs continues to protect its place in our culture today. One of the minstrel simple menting this tradition today is ÂşıkVedat who came to the world in Kahramanmaraş and continues his life in Mersin since the age of twelve. In the introduction part of our study, after giving a brief information about the folk poetry and the minstreltradition, ÂşıkVedat's life and the environment that prepared him to thistraditionand the dream that he saw on the way to be a minstrel of Godare told. Then, twenty poems that belong to the minstrel, which we chose within the scope of the study, were examined in terms of form and content. ÂşıkVedat, who deals with also irreligious issues of the tradition such as love, longing, abroad, problems in social life, mortality of the world, homeland love, natural beauties as well as the religious issues like love of God, prophet and Ehl-i Beyt, Kerbela affair in his poems, is one of the few minstrels who try to maintain this tradition today. Inthisstudy, it is aimed to introduce Âşık Vedat who has not been studied until now and it is aimed at contributing to the study of folk poetry.

Keywords