KAMULAŞTIRMA KAPSAMINDA ÖDENEN BEDELLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 470-477
Year-Number: 2017-46

Abstract

Devlet kamusal faaliyetlerini gerçekleştirirken taşınmaz mallara ihtiyaç duyabilir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46. maddesine göre “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.” Son yıllarda gerçekleştirilen kamu yatırımları ve kentsel yenileme çalışmaları neticesinde kamunun elinde bulunan arazilerin yetersiz kalması, taşınmazın yatırıma uygun olmaması ve kentsel yenileme projeleri çalışmaları sebebi ile özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması yapılmaktadır. Bu çalışmada kurumun ihtiyaç duyduğu kişilerin özel mülkiyetindeki taşınmazların kamulaştırma neticesinde ödenen bedellere ilişkin gelir vergisi ve katma değer vergisi bakımından değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Government may need real estate properties while executing public operations.According to article 46 of 2709 numbered basic law of Republic of Turkey “ In case of public requirements government can nationalize all or part of personal properties as per the rules indicated in the law by paying the values in advance and cash” . In the last years natinalization has spread over very much because of public investments, urban transformation projects , lack of existing public lands , invalidness of assets to investment.In this study value added tax and income taxes have been investigated as a result of natinalization of personal properties.

Keywords