YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SESLETİM BECERİSİNİN IPA ÇEVRİYAZI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİYLE KAZANDIRILMASI YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe
Number of pages: 341-421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde “dördüncü beceri” (the fourth skill) olarak bilinen “etkili sözlü anlatım” yetisinin kazandırılması dil öğretmenlerinin başlıca so-runlarından biridir. Oysa öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde “anlaşılır şekilde konuşabilmesi” imkansız bir hayal değildir. Söz konusu becerinin ge-leneksel yöntemlerle kazandırılamamasının temelinde, hedefe-yönelik etkili yöntem ve yaklaşımların benimsenmemesi ve uygulanmaması yatmaktadır. Batıda ve ülkemizde uzun yıllardan beri bu alanda yapılan çalışmalar ve har-canan zaman, ne yazık ki hedefe yönelik yöntemlerin bilinmemesi ve onlar-dan yararlanılmaması nedeniyle boşa gitmektedir. Bu yazıda Avrupa Dlleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nda (ADÖÇ) hedeflenen “etkili sözlü anla-tım” düzeyine ulaşmak için bugüne kadar kullanılan geleneksel yöntemlerin çeşitli yönleri incelenerek bunların etkili konuşma ve doğru sesletimin öğre-tilmesi yönünden neden yetersiz kaldığı açıklanmaktadır. Çözüm olarak da dil öğretiminin temellerinden dördüncüsü olan “konuşma” (speaking) becerisinın temel öğelerini oluşturan “parçalı” (segmental) ve “parçalarüstü” (supraseg-mental) unsurları içeren IPA çevriyazı çözümleme yaklaşımının dil öğretimin-de benimsenmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Teaching foreign language learners the ability to express themselves effici-ently (technically termed as “the fourth skill”) has been one of the greatest challenges among educators both in Turkey and abroad. This task seems to be an unsurmountable problem to some in the foreign language teaching field. Linguists have brought forward many theories, methods, approaches and techniques so far to remedy the difficulty, but little progress has been achie-ved. Because those involved have not chosen to follow the right path toward their planned target and stick to it until their goal is reached. Unless that is do-ne, much effort and time remain wasted which otherwise could have been used very productively. Intelligible pronunciation is a key factor in communi-cative competence, being one of the essential criteria to pass a prestigious and rigorous CEF or CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) test ranging from A1 to C2 levels. This article tries to explain the reasons behind the failure of “phonological competence acquisition” problem and proposes a unique approach -- to teach and apply the principles of seg-mental and suprasegmental phonology by reading IPA transcription in order to produce an acceptable articulation in the target language.

Keywords