ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EFSANE, DESTAN VE MASAL METİNLERİNİN KULLANIMI
THE USE OF FAIRY TALE, LEGEND, AND EPIC TEXTS IN EARLY CHILDHOOD PERIOD

Author : Neslihan KARAKUŞ - - Neşe IŞIK
Number of pages : 118-133

Abstract

Hayallerinde yeni ortamlar canlandırıp, o ortamların bir parçası olan çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek için onları masal, efsane ve destanlarla tanıştırmak gerekir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; bilinçaltı değerlerinin oluştuğu erken çocukluk dönemi olarak nitelendirilen dönem, bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmesi gereken bir dönemdir. Orijinal anlatım tarzı, dili kullanma becerisi, hayal dünyasına hitap etmesi ile masallar; hayal dünyasına hitap ettiği, ulusal ve yerel birçok olayı renkli ve çekici bir anlatımla sunduğu için efsaneler; anlatımındaki coşku ve samimiyetle ortak duyuş, düşünüş oluşturdukları ve çıktıkları toplumun dilinin en güzel örneklerini vererek olağanüstü olayları anlattıkları için destanlar erken çocukluk döneminde çocuk eğitiminde kullanılması gereken yazın türleridir. Araştırma kapsamında ilk olarak masal, efsane ve destan türlerinin çocuk eğitiminde kullanılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi yöntemi” kullanılmıştır. Yayınevlerince erken çocukluk dönemine uygun olarak yayınlanan çeşitli masal, efsane ve destan metinleri random (rastgele) metodla seçilmiş ve seçilen metinler üzerinde içerik analizi yapılarak bulgular bölümü oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı; erken çocukluk döneminde çocuğun bilişsel, sosyal, kişilik ve dil gelişimi için önemli olan masal, efsane ve destan türlerinden hangi örneklerle karşılaştığını ve bu örneklerin çocuk gelişimine ne kadar uygun olduğunun tespitinin yapılmasıdır. Yapılan ilk incelemede varılan netice, piyasada hâlihazırda pek çok farklı yayınevleri tarafından çok çeşitli masal kitabı olduğu yönündedir. Efsane ve destanlara yönelik kitap sayısı erken çocukluk dönemi için azdır. Araştırma bu ilk inceleme çerçevesinden değerlendirilerek şekillenecek, seçilen metinler incelemeye alınarak uygunluğu ve yeterliliğinin tespiti yapılarak neticelendirilecektir.

Keywords

Erken Çocukluk Dönemi, Masal, Efsane, Destan

Read:619

Download: 226