SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAMA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 587-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, sporcuların yaşama bağlılıkları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 175 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karancı ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Eysenck Kişilik Anketi kısa formu ile Anlı ve arkadaşlar tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, dışa dönük kişilik boyutu ile yaşama bağlılık skoru arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out the relationship between the athletes’ life addiction and personality traits. Total 175 athletes, who has participated to the study voluntarily, from the sample of the study. Eysenck Personality Survey short form, of which validity and reliability have been done by Karancı and his friends in 2007, and Life Addiction Scale of which validity and reliability has been done by Ugur and Akın in 2015, have been used as data collection tool. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic, Persoan Correlation Analysis have been applied for analysing the datas.At the end of the Statistical Analiysis, It has been found out that there is a positive correlation relationship between life addiction score and extroverted scores.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics