SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİNDE TEZYİNAT BÖLÜMÜNÜN KURULMASI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRDİRMELER

Author:

Number of pages: 386-403
Year-Number: 2017-40

Abstract

Tezyinat birçok dekoratif sanat ve zenaatları içinde barındıran bir terimdir. Bu sebeple tezyini sanatlara günümüzde süsleme veya bezeme sanatları da denilmektedir ki, Avrupa dillerindeki ismi dekoratif sanatlardır. Türk bezeme sanatının doğuşunu Orta Asya, Uygur Türklerine bağlayan çoğu araştırmacı, İlhanlı, Abbasi, Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Anadolu Beylikler dönemi uygulamalarından sonra, Osmanlılar ile zirve noktasına ulaştığını vurgulamaktadırlar. Diğer taraftan Osmanlının son döneminde başlayan batılılaşma çabalarından tezyini sanatlarda, nasibini almıştır. Sanat anlayışında yeni bir döneme girilmiştir ve alaylı sanat eğitiminden mektepli döneme adımlar atılmıştır. İşte bu makalede bunun üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada tezyinatın bir ders olarak önce Sanayi-i Nefise Mektebinde müfredata girmesi ve sonra ise bir bölüm haline gelme süreci ortaya konulmuştur. Giriş kısmında tezyinat kavramı ve tarihsel süreçteki gelişimine değinilmiştir. Gelişme kısmında Sanayi-i Nefise Mektebindeki Tezyinat Bölümünün kurulması, Yönetmeliklerdeki Değişiklikler ve Tezyini Sanatlar Bölümündeki Gelişmelerden bahsedilmiştir. Ayrıca Süheyl Ünver ile tezyinat üzerine yapılmış mülakata yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise metin içerisindeki bulgular genel hatlarıyla belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Dressing is a term many decorative arts in the host. For this reason, this ornament or decoration Arts nowadays art also called, the name of the decorative arts are used in European languages. The birth of the art of Central Asian Turkish motifs, most researchers linking Uighur, Abbasid, Seljuk, Ilkhanid, Seljuq and Anatolian Turkish State period after the application has reached the point of the Summit with the Ottomans. Ottoman starting at the last period and during the first years of the Republic is continuing efforts to decorative arts, Westernization has taken its fair share. The aim of this study was decorative as a lesson of the school of fine arts before entering the program, and then become a part of the process is demonstrated. In the introduction to the historical process of development term and decorate. Development is the establishment of the Sanayi-i Nefise School Ornament Arts Section Changes prescribed in, and Part of the developments. It also includes the interview over with Süheyl Ünver ornamentation. The result is a general rundown of the findings within the text in the section.

Keywords