GÖÇ EDEN ŞİDDET: KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GÖÇ SÜRECİNDE DÖNÜŞÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 274-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göçün kadınlar üzerindeki etkisi, kadının mevcut toplumsal konumundan kaynaklanan dezavantajlardan bağımsız düşünülememektedir. Türkiye’de şiddet kavramının sıklıkla kadınlarla birlikte anılmasının arkasında yatan sosyal sebepler, göç edilen ortamda yeniden şekillenmekte, kültürel etkileşimle birlikte yeni formlar kazanmaktadır. Kadınlar göç-öncesi maruz kaldıkları şiddet davranışlarıyla göç-sonrası dönemde de çeşitli biçimlerde yüz yüze kalabilmektedir. Bu çalışmanın konusu Türkiye’den İngiltere’ye göç eden aileler içerisinde ataerkil toplumsal kodlar sebebiyle kadınların maruz kaldığı şiddettir. Feminist/nitel metodoloji kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın veri seti, Londra’da yaşayan 40 Türkiye kökenli kadınla derin görüşme gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. Araştırma sonunda Londra’da yaşayan Türkiye göçmeni kadınların şiddeti çeşitli biçimlerde yaşamaya devam ettikleri, göç olgusunun şiddeti oluşturan faktörleri büyük ölçüde tetiklediği ve kadınların yaşadıkları şiddeti gizleme eğilimlerini artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Göçün özellikle ataerkil kültürü devam ettiren aileler içerisinde kadına karşı şiddeti daha yoğun ve karmaşık hale getirdiği, eşlerinin yaşam koşullarının zorlaşmasına paralel olarak kadınların şiddeti gündelik hayatta yoğun olarak yaşamaya devam ettikleri araştırmanın tespitleri arasındadır.

Keywords

Abstract

The effects of immigration on women cannot be considered independent from the disadvantages resulted by woman's current social position. The social reasons behind the violence against women in Turkey are reshaped in the migrated environment and gain new forms with cultural interaction. Women experience violence in various forms during the post-migration period, similar to the pre-migration period. This study aims to examine the violence against women as a result of the patriarchal social codes within the families migrating from Turkey to England. Feminist / qualitative methodology was used during the research and the data was obtained by conducting deep interviews with 40 women living in London with Turkey origin. The result of the study show that the women immigrated from Turkey and living in London continue to experience violence and it was also determined that the migration triggers the factors that constitute violence considerably and the women’s tendency to hide the violence were increased. The results also indicate that the immigration make the violence against women is more intense and complicated specially within families who maintain their patriarchal culture and the women continues to experience violence intensely in everyday life as the living conditions of their spouses become more difficult.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics