FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULU AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : İstatistik
Number of pages: 258-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde okuyan öğrencilerin üniversiteden beklentileri ve alınan puanların bağımsız değişkenlere göre arasındaki farklılık düzeyleri tespit edilmektedir. Bu araştırma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin üniversiteden beklenti düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmanın evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu amaçla, adı geçen üniversitede çeşitli fakültelerde ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerden oluşan 1191 tane üniversite öğrencisi örneklem olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Osmaniye Korkut Ata üniversitesinden beklentilerini belirlemek için faktör analizi, geçerlilik ve güvenilirlik hesaplamaları, bağımsız örneklem t- testi, tek yönlü anova testi yapılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde olasılığa dayalı grup (küme) örneklem yöntemi kullanılmıştır. Alınan sonuçlara göre de hipotezlerin doğrulaması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine the university expectancy of the students studying at Osmaniye Korkut Ata University and the level of difference between the scores according to the independent variables. This research aims to determine the university expectation level of university students studying at Osmaniye Korkut Ata University. Therefore, the universe of the research includes the students who study at Osmaniye Korkut Ata University. In this context, 1191 college students from various faculties and vocational colleges were identified as the sample. In determining the sample, a group (cluster) sample based on probability is used. According to the results, the hypothesis was verified.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics