ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 470-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; devlet okullarında çalışan öğretmenlerin çalışmaya tutkunluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesidir. Konu ile ilgili araştırma sayısının yetersizliği dikkat çekici bulunmuştur. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 985 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen ve Turgut (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ‘çalışmaya tutkunluk’ ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin çalışmaya tutkunluk ölçeğinin boyutlarının hepsine dair görüşlerinin ortalamalarının ‘yüksek’ düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya tutkunluk boyutlarından ‘yoğunlaşma’ puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve kadın öğretmenlerin yoğunlaşma puanlarının erkek öğretmenlerin yoğunlaşma puanlarından daha yüksek olduğu da görülmüştür. Ayrıca çalışmaya tutkunluk boyutlarının mesleki kıdem değişkenindeki gruplar arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmaya tutkunluk boyutlarının birbiriyle ilişkileri incelendiğinde ise tüm boyutların anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu çıkan bir diğer önemli sonuçtur.

Keywords

Abstract

The aim of this survey is to determine the level of passion for work of the teachers’ who work in public schools with regards to several variables. In the study 985 teachers’ views, who work in 2014-2015 education year in Malatya are chosen from different schools and branches by random sampling method are utilized. “Passion For Work”scale is developed by Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma and Bakker (2002) and adopted to Turkish by Turgut(2011) is used as data collection tool. In result of analyzing data perceived, it is determined that all included opinions extent of teachers’ passion for work scale which is high-level. It is seen that concentration is one of extent of passion for work scale changes meaningfully according to sex and mistress’ concentration score is higher than masters’. Also it is found that there is a meaningful relation among groups of professional seniority worrying of extent of passion for work. When relation of extent of passion for work is analysed, it is another important result that all extents are related to each other.

Keywords