YERALTI EDEBİYATININ İKİ ÖRNEĞİ OLARAK ANTHONY BURGESS’İN OTOMATİK PORTAKAL VE ALİ TEOMAN’IN BİR GARİP CİNDİ ZÜMRÜDÜANKA İSİMLİ ANTAGONİSTİK ROMANLARINA MUKAYESELİ EDEBİYAT ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2017-39
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 210-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı dil ve kültürler içerisinde ancak ortak tema, şahıs veya dilbilimsel ortaklıklar ekseninde kaleme alınan eserlerin incelenmesi neticesinde bir genel edebiyat çizgisi oluşturulması için mukayeseli edebiyata başvurulur. Özellikle de kanonu oluşmamış türlerin kuramsal yapısının çizilmesinde mukayeseli edebiyatın verileri oldukça önemli yer tutar. Türk edebiyatında, pek çok edebî tür ile karıştırılan ve sistematiği kurulamamış alanlardan birisi de yeraltı edebiyatıdır. Yeraltı edebiyatına ait romanların mekânı, olay örgüsü ve kahraman çizimi oldukça farklıdır. Felsefî boyutu ihmal edilen antagonist nitelikte çizilen anti-kahramanlar, bu roman türünün kaotik yapısını beslemektedir. Bu tip, genel kabulün aksine karşıt karakterin ötesinde bir varlık göstermektedir ve bu yönde değerlendirilmelidir. Bu makalede, İngiliz edebiyatından seçilen Otomatik Portakal ve Türk edebiyatından seçilen Bir Garip Cindi Zümrüdüanka romanları, terminolojileri, kurguları, antagonist kahraman uygulamaları açısından incelenecek; yeraltı edebiyatına ait kuramsal çerçeve çizildikten sonra romanlar, mukayeseli edebiyat kuramlarınca değerlendirilecek; nihayetinde mukayeseli edebiyat, uzlaşmaz anti-kahraman tipi ve yeraltı edebiyatının sorunları tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

A comparative literature is applied to create a general literary line in the context of the study of works in different languages and cultures but only on the basis of common themes, personalities or linguistic partnerships. Particularly in the drawing of the theoretical structure of non-canonical species, the data of comparative literature is very important. In Turkish literature, underground literature is mixed with many literary genres and one of the areas where systematization has not been established. The space of the novels of the underground literature, the event knot and the hero drawing are quite different. The anti-heroes drawn in antagonistic character neglecting the philosophical dimension feed the chaotic nature of this novel. This type is an asset beyond contrary to general acceptance and should be evaluated in this respect. In this article, selected from English Literature, Otomatik Portakal and Turkish Literature Bir Garip Cindi Zümrüdüanka will be examined in terms of the novels, terminology, fiction, antagonist hero practices; After the theoretical framework of underground literature is drawn, the novels will be evaluated as comparative literary theories; Finally, the problems of comparative literature, antagonistic anti-hero type and underground literature will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics