İŞ YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Örgütsel Davranış, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilil
Number of pages: 277-294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Alanya’da yer alan konaklama işletmeleri çalışanlarının iş yaşam kalitesi algıları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda araştırmaya katılmayı kabul eden konaklama işletmeleri çalışanları ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; veriler Ağustos – Eylül 2016 tarihleri arasında kolayda örnekleme metodu ile toplanmıştır. Çalışma süresince 400 anket dağıtılmış ve toplanan 293 anketin 31 tanesi eksik veri nedeniyle analize dahil olmamıştır. Ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için yapılan faktör analizi sonucunda iş yaşam kalitesi ölçeği; iş yaşam dengesi, yönetici davranışı ve ödül-fırsat faktörlerinden oluşmuştur. Psikolojik iyi oluş ölçeği ise tek boyutta faktörleşmiştir. Araştırmada hipotezleri test edebilmek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada iş yaşam kalitesinin psikolojik iyi oluş üzerinde %34’lük bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. İş yaşam dengesi ile ödül-fırsat boyutlarının psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir ancak yönetici davranışı ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between the perceptions of the quality of work life and the psychological well-being of employees working in lodging entreprises in Alanya. Within this scope, the data were collected by convenience sampling method to employees between the dates August-September 2016. During the research, 400 questionnaires were distributed and out of the 293 collected, 31 questionnaires were not included due to missing data. As a result of the factor analysis, quality of work life scale consisted of business-life balance, managerial behavior and award-opportunity dimensions. The psychological well-being scale consisted of one dimension. Correlation and regression analyzes were conducted to test hypotheses in the study. It was found that the quality of work life had a 34% impact on psychological well-being. It has been determined that the dimensions of award- opportunity and work-life balance have a positive effect on the psychological well-being, but there is no significant relationship between managerial behavior and psychological well-being.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics