AZERBAYCAN TELEVIZYONU PROGRAMLARININ MODERN BILGI TOPLUMUNDA ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 361-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan tarihi çok geniş mehvumdur. Yüz illikler boyu tapdanmış, ezilmiş Azerbaycan topraklarının günümüzde % 20'si Ermeni işgalcilerinin elindedir. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulması, dirçelmesi, gelişimi vb. gibi tarihi süreçleri ulusal aydınlanma sürecine hiçbir halel getirmeyip. Yıllar boyunca savaşlar, çatışmalar içinde yaşayan Azerbaycan kendi basınını, ilk tiyatrosunu, ilk sinemasını, ilk televizyonundan ve ilk müziğini yarattı. Bununla da Azerbaycan sanatında büyük bir sayfa açıldı. Vatanımız her alanda büyük adımlarla gelişir, her gün yeni yeni başarıların zaferine seviniyor. Bunlardan da biri televiziyadır ki, onun da başarısı ortadadır. Değişik kanalların etkinliği, gelişimi, dirçelmesi bizim her birimizi sevindiriyor. Bilimin ve kültürün birliğinden oluşmuş televizyon dünyanın başka halkları gibi, bizim halkımızın da hayatında müstesna rol oynuyor. Azerbaycan'ın tarihi ve gelişmesinde, bugünlere ulaşmasında televizyonun rolü inkaredilmezdir. Uzun yıllar boyunca televizyonun topladığı zengin deneyim bugün de gelişmektedir. Günümüzde televizyon temelde sadece kitle iletişim aracı değil, televizyon artık genel kültür sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. O, geçmişin zengin kültürel kaynaklarının işletilmesi, toplanması, çoğaltılması ve geniş kitleler arasında yayılması aracıdır. Estetik zevkin terbiyesinde kültür ve sanat örneklerinin yani, edebi-aydınlanma janrlı verilişlerin önemi misilsizdir. Bütün bunlar insan psikolojisinin en derin, en ince alanlarına nüfuz eder, insanlarm manevi yüzünü oluşturuyor, onları birbirine yaklaştırır ve ideyaca daha da zenginleştiriyor. Bu yayınlarda ilerici fikirler insanın bütün duygularına, bilincine, bakış açısına duygusal yönden güçlü etkiler, onları öncü ideyalarla silahlandırıyor, karakter ve inançlarını oluşturur, insanlara hayatı gerçek olarak anlamak ve değiştirmek yollarını öğretir. Her maarifperver veriliş insanların estetik tefekkurunu yükseltiyor, ahlaki ve manevi olarak terbiye ediyor, olgunlaştırır. Genellikle estetik, estetiklik televiziyanm ilk ilkelerinden biri sayılır. Her veriliş estetik yönünden yüksek olmalıdır ki, bakımlı, duyumlu olsun, aynı zamanda izleyicilerin zevkini oxşasın. Gelişmiş, gelişmiş televizyon estetik olaya ait çalarlar arz etmelidir. İşte bu yüzden, televizyon kitlelere ideolojik etki potansiyeli açısından birinci yerde duruyor. Son yıllarda Cumhuriyet televizyonunun rolü artmıştır. Burada milli kültürün yükselmesi, sosyal sorunların çözülmesi yer alıyor.

Keywords

Abstract

Azerbaijan history is a very wide notion. At the present time, 20% of territory of Azerbaijan trampled, crumbled for thousand years is occupied by the Ar-menian invaders. Such historical processes as establishment, revival, devel-opment of independent Azerbaijan and other processes haven’t done harm to the national enlightenment process. Living under the conditions of war, con-flicts for many years, Azerbaijan has established its press, first theatre, first television and first music. Thus, a great page has been opened in the art of Azerbaijan. Our country revives in strides in every field and is glad for new successes and victories every day. One of them is television and its successes are evident. Currently, functioning, development of different channels makes us happy. Made of the combination of science and culture, television plays an exceptional role in the life of our people as of other peoples too. The role of the television in the history and development of Azerbaijan is undeniable. Rich experience gathered by television over many years is being developed today too. At present, television is not only mass meadia means, it is already an integral part of general culture system. It is the tool of assimilation, collection, reproduction and distribution of rich cultural resources of the past among wide masses. The importance of the cultural and artistic samples, i.e., of the literary and educational broadcasts is invaluable in bringing up of the aesthetic sense. All of them penetrate into the deepest, the finest areas of the human psychology, form the spiritual image of people, approach them to each other and enrich them ideologically. The progressive ideas in these broadcasts exert very strong emotional influence on all senses, consciousness and world out-look of people, arm them with advanced ideas, form their character and be-liefs, teach the people how to understand and change the world really. Every educational broadcast increases people's aesthetic values, brings up them mor-ally and spiritually and improves them. Generally, artistry and aestheticism are considered as one of the first laws of the television. Each broadcast must be aesthetically high in order to be watchable and sensitive, at the same time, to satisfy the taste of the audience. Developed, improved television shall have tones concerning the aesthetic event. Just therefore, the television is in the first place due to the potential of ideological impact on masses. Recently, the role of television has been increased in our Republic. Rise of the national culture and solution of social issues takes an important place here.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics