A SENTENCE IN CONTEMPORARY ARABIC LINGUISTS’ RESEARCHES

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Dil Bilim
Number of pages: 367-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Unlike classical linguists and their contemporaries supporting traditional linguistics, modern linguists distinctly approached a sentence and expressed their new opinions and views about its types, structure, construction, and definitions. The impact of Western linguistic schools is clearly observed in their research works in this direction. Researchers studying a sentence have come to the conclusion that a sentence plays an important role both in grammar and stylistics of the language as a speech unit representing the most important components of language. The sentence showing itself as an expresser of simple and complex views is the basic syntactical unit expressing a complete view formed due to internal laws of a language and its opportunities. The internal laws of the language are specific to each language, i.e. those existing in one language may not be similar to the other one, and may display distinctive features. The Arabic language distinguishing for strong influence area and areal of distribution, richness between the oriental languages, and for preserving its phonetic-grammatical and lexical peculiarities and recognized for the century-old linguistic traditions, has its unique linguistic norms and laws.

Keywords

Abstract

Modern dilbilimciler, geleneksel dil bilimciliği destekleyen klasik dilbilimcilerin ve çağdaşlarının aksine, bir cümleye açık bir şekilde yaklaşmış ve tür, yapı, yapım ve tanımlamalarıyla ilgili yeni düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmiştir. Batı dil okullarının etkisi bu yöndeki araştırma çalışmalarında açıkça görülmektedir. Bir cümleyi araştıran araştırmacılar, bir cümlenin, hem dilin en önemli bileşenlerini temsil eden bir konuşma birimi olarak, dilin dilbilgisi ve biçim bilgisinde önemli bir rol oynadığı sonucuna varmışlardır. Kendisini basit ve karmaşık görüşlerin bir anlatıcısı olarak gösteren cümle, bir dilin iç kanunları ve fırsatları nedeniyle oluşmuş tam bir manzara ifade eden temel sözdizimsel birimdir. Dilin iç kanunları her dile özeldir, yani bir dilde mevcut olanlar diğer dile benzer olmayabilir ve belirgin özellikler gösterebilir. Güçlü nüfuz alanı ve dağılımını, oryantal diller arasındaki zenginlikleri ayıran ve fonetik-gramer ve sözcük özelliklerini koruyan ve asırlık dil gelenekleri için tanınan Arap dili, kendine has dilsel kurallarına ve yasalarına sahiptir.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics