MÜDÜRLERİN ALGILANAN YÖNETSEL YETENEKLERİ, ÖĞRETMENLERİN DUYGU YAPILARI İLE İŞE BAĞLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Eğitim yönetimi ve denetimi
Number of pages: 129-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda öğretmenlerin, müdürlerin yönetsel yeteneklerine ilişkin algıları ile duygu yapıları ve işe bağlanmaları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu,2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara’da random tekniği ile seçilen 42 resmî ortaokulda görevli 351 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “ Yönetsel Yetenek Ölçeği” , “Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği” ve “İşe Bağlanma Ölçeği” ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Regresyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin, müdürlerin yönetsel yeteneklerine ilişkin algıları ile pozitif duyguları ve işe bağlanmaları arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir. İşe bağlanma ile negatif duygular arsında ise olumsuz bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarından pozitif duyguların diğer değişkenlere göre öğretmenlerde işe bağlanmanın daha fazla yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır. Bulgular, kuramsal önemi ve pratik uygulamaları açısından tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to analyze the correlation between perceived administrative ability and affective structure with work engagement of teachers in midle schools.Totally 351 teachers chosen by the random method,who work in 42 state middle schools at Ankara in 2014-2015 academic year,constitute participants of the research. The data were collected using a “Administrative Ability Scale”, an “Positive and Negative Affective Scale” and a “Work Engagement Scale.” In the analyses of the data, means, standart deviation, Pearson Moments Product Correlation Coefficient and Regression Analysis were used. The results mainly showed that perceived administrative abilities and positive affectives are positively associated with work engagement of teachers. Work engagement is negatively associated with negative affectives . Additionally,the regression analysis showed that positive affectives determine teachers’ work engagement more than other variables. The findings are discussed along with some theoretical and practical implications

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics