SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİNEMA FİLMLERİ ARACILIĞIYLA FELSEFİ DÜŞÜNME EDİMLERİ

Author:

Number of pages: 327-347
Year-Number: 2016-37

Abstract

İlköğretimde özellikle de Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması gereken beceriler arasında çeşitli düşünme becerileri yer almaktadır (MEB, 2005). Sinema filmleri aracılığıyla öğrencilerde bu düşünme becerilerini geliştirebilmek için öncelikle Sosyal Bilgiler dersini öğretecek öğretmenler olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretmen adaylarının söz konusu düşünme becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Öğretmen adaylarının yaşamsal beceriler arasında gösterilen düşünme becerilerini kazanmaları ve öğrencilerine kazandırmaları açısından felsefi düşünme edimlerinin öğretmenlik eğitimi için de önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sinema filmleri aracılığıyla felsefi düşünme edimlerini harekete geçirmektir. Dolayısıyla araştırmanın problem cümlesi “Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sinema filmleri aracılığıyla felsefi edimleri geliştirilebilir mi?” sorusu teşkil etmektedir. Araştırma modeli eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Veri toplama araçları öğretmen adayları tarafından kaleme alınmış film çözümleme dokümanları, ilgili derslerin sınav soruları ve öğretmen adayları görüşmelerinin değerlendirilmesiyle toplanmıştır. Bulgular doküman analizine tabi tutulmuştur. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmeden elde edilen veriler de betimsel analiz vasıtasıyla çözümlenmiştir

Keywords

Abstract

In primary school, there are certain thinking skills that are aimed at furnishing the students with especially under the curriculum of the Social Studies course. In order to furnish the students with these thinking skills through movies, the preservice Social Studies teachers, who will be teaching this course in the future, should acquire these thinking skills. The philosophizing behaviors of preservice teachers are crucial throughout the teaching training process as well as in acquiring the vital thinking skills and conveying them to the students. With this respect, the purpose of this study is to evoke philosophizing behaviors of preservice Social Studies teachers through movies. Thus, the problem statement of the study is, “Can philosophizing behaviors of preservice Social Studies teachers be improved through movies?”. The research model was designed as an action research. The data collection instruments were collected by evaluating the movie analysis documents, exam papers of the related courses and interviews carried out with preservice teachers. Findings were subject to document analysis. Data collected from the interviews with preservice teachers were analyzed through the descriptive analysis method

Keywords