FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-37
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD
Number of pages: 449-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenme öğretme sürecinin etkili olup olmadığı ve kazanımların ne kadar gerçekleştiğini en önemli göstergelerinden biriside değerlendirme sürecidir. Öğretmenlerin geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının yanı sıra kullanabileceği bir çok alternatif ölçme değerlendirme araçları vardır. Fen bilimleri öğretim programında ölçme-değerlendirmede ürün kadar sürecin de değerlendirildiği bir ölçme ve değerlendirme anlayışına mevcuttur. Bu nedenle, sürecin sonunda öğrencinin ortaya koyduğu öğrenme ürünü ile birlikte gösterdiği performansın da değerlendirilmesi önerilmektedir. Fen bilimleri öğretim programında öğrencilerin süreç içerisinde izlenip, anlamlı ve kalıcı öğrenme için desteklenmesi önemlidir. Bu sebeple fen bilimleri öğretim programında sürekli geri bildirimin sağlanmasına yönelik bir ölçme-değerlendirme anlayışı kısacası süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Bu bağlamda fen bilimleri öğretmenlerinin öğrenme öğretme sürecinde geleneksel değerlendirme yaklaşımları ile birlikte eğitim sürecini de gözönüne alan proje ödevleri gibi alternatif ölçme değerlendirme araçlarını da uygulama konusunda yeterlilik sahibi olması gerekir. Öğrencinin bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili aralıklarla değerlendirmeler yapılması çok önemlidir. Öğrencinin tüm yıl boyunca portfolyö gibi yaptığı tüm çalışmaları koyup ona bütün olarak bakmak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin kullandıkları ölçme değerlendirme araçlarının kullanımını değerlendirmektir. 2014-2015 öğretim yılının güz döneminde yapılan çalışmaya onaltı fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma veri analiz yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularında fen bilimleri öğretmenleri tarafından sonuç odaklı geleneksel ölçme araçlarının daha çok kullanıldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Evaluation process is one of the most important indicators of how effective the teaching and learning process is and how many of its anticipated objectives are realized. There are many alternative measurement and evaluation tools teachers can use besides traditional measurement and evaluation tools. In the measurement and evaluation of science curriculum, there is process evaluation and product evaluation. For this reason, at the end of the process, it is suggested that students’ performance should be considered as well as the learning subject itself. In science curriculum, students should be observed during teaching process, and supported for meaningful and long lasting learning.For this reason, a assessment-evaluation vision which is also a process focused evaluation vision toward providing a continuous feedback in science curriculum is accepted. In this context, in learning and teaching process, science teachers should be capable of adopting a traditional approach as well as alternative measurement and evaluation approaches, such as home projects targeting education process. It is important that periodic evaluations should be made about the student’s knowledge structuring process. All of student’s studies made during the entire year as a portfolio should be considered in a whole perspective. The purpose of this study is to evaluate the use of measurement and assessment tools by science teachers. In the fall of 2014-2015 academic year, sixteen science teachers have participated in the study. The data collected during this study has been analyzed according to qualitative research and data analysis methods. In the research findings, it has been found that the result oriented traditional measurement tools are observed to be used more by science teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics