KAFKAS ALBANYASI SANATINDA SENTEZ MESELELERİ ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 583-590
Year-Number: 2016-37

Abstract

Yazara göre, Kafkas Albaniyasının III-VII yüzyıllarda arazisi oldukça geniş olmuştur. Albaniya şahlığının, devletinin toprakları kuzeyde Büyük Kafkas sıra dağlarının kuzey eteklerinden başlayarak, güneyde Muğan ve Mil ovaları dahil Kür ve Aras nehirlerinin aşağı kavşağına kadar ülkenin toprakları uzanıyordu. Albaniya devletinin III-VII yüzyıllarda topraklarının bünyesine Uti, Arsah, Paytakaran vb. bölgeleri, Cora, Qardaman, Kambiçena, Şakaşen ve diğer vilayetler dahil oldu.Azerbaycan incesenetinetinde sentez meselesi eski çağdan geleneksel hal alarak gelişmiştir. Tasviri sanatın birçok alanları biri birbirleri ile dayima elaqelik oluşturmuştur. Mimarlıkla anıtsal sanatın karşılıklı ilişkileri yani sentez meselesi güncel olmuştur. Sentez meselsei Alban döneminden en önemli alanlardan biri olmuştur. Alban sanatında karşılıklı sentez meslesi daima birbirini takip etmiştir. İster anıtsal dekoratif sanat, gerekse resim, kendisi ile ilgili olan nesnelere tabidir. Fakat dekoratif heykelteraşlığın veya rengkarlığın somut örnekleri analizi gösteriyor ki, dekoratif sanatın her eseri, örneğin dekoratif pano odada yerleştirilirse, burada çeşitli taleplere riyet edilmelidir: onun bulunduğu yerin aydınlatılması, mimari özellikleri vb. bu zaman, pano, freska, sanatsal eser olarak, özünemehsusluğunu, bütünlüğünü koruyup barındırmaktadır. Ayrıca alınan freska kendi kalitelerini kaybedebilir, boyama ve yapı yönünden rastgele görülebilir, fakat anıtsal eser gibi o, bitmiş bir sanatsal yapıt olarak.

Keywords

Abstract

According to the author, the land of the Caucasian Albanian in the III-VII centuries has become quite large. The territory of the Albanian kingdom, the state's territory, stretched from the northern skirts of the Great Caucasus mountain range to the north, and to the lower junction of the Curses and Aras rivers, including the Mist and Mile, in the south. In the III-VII centuries of the Albanian state, Uti, Arsah, Paytakaran and so on. Cora, Qardaman, Kambichena, Shakashin and other provinces. Synthesis in the Arsenalian incarnation has evolved from the ancient tradition into a traditional form. Many areas of contemporary art have been linked with each other. The mutual relation between architecture and monumental art, namely the synthesis issue, is up to date. Synthesis has been one of the most important areas of the Albanian era. The mutual synthesis profession in Albanian art has always followed one another. Whether monumental decorative art, or painting, is subject to objects related to it. But the analysis of concrete sculpture or concrete examples of coloring shows that if every piece of decorative art, for example decorative panel, is placed in the room, it must be struck with various demands here: illumination of its place, This time, the board, the fresco, the artistic work, preserves and preserves the integrity of the essence. Also the fresco taken may lose its qualities, may be seen randomly in terms of painting and construction, but as a monumental work, it is a finished artistic work.

Keywords