6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 704-718
Year-Number: 2016-36

Abstract

Araştırma kapsamında 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki kavramsal bilgilerini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmaya 2016-2017 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da bir devlet okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 29 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan, açılarla ilgili kavramsal bilgileri incelemeye yönelik 5 açık uçlu soru kullanılmıştır. Öğrencilerin cevapları incelenerek içerik analiziyle kategoriler oluşturulmuş, öğrencilerin açılar konusundaki kavram bilgileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bulgular doğrultusunda öğrencilerin açının tanımını doğru bir şekilde ifade etmekte zorlandığı görülmüştür. Ayrıca verilen cevaplardan tam olarak doğru olanların azlığına dayanarak öğrencilerin büyük kısmının açının düzlemde ayırdığı bölgeler, açıların büyüklüklerinin karşılaştırılması, tümler, bütünler ve komşu açılar konularında da hatalara düştükleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to investigate the sixth-grade students’ concept knowledge about angles. The study was conducted through case-study, one of the qualitative research methods. The sample consists of 29 sixth-grade students from a public school in Istanbul at the autumn semester of 2016-2017 academic year. Open-ended 5 questions prepared by researcher to examine concept knowledge about angles were used as data collection tool. The collected data was examined content analysis. The categories of the data created separately according to the students’ answers. It was tried to determine the students’ concept knowledge about angles. Based on the findings, the students have difficulty to explain the definition of angle correctly. Also, according to small numbers of correct answers, most of the students have mistakes about regions separated by angle in plane, comparison of the angles, complementary angles, supplementary angles and adjacent angles.

Keywords