SPOR YAPAN BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE NARSİSİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 303-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, spor yapan bireylerin narsisizm düzeyleri ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örnekleminin 155 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Narsist kişilike nvanteri ve ahlaki olgunluk ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, örneklem gurubundaki sporcuların narsisizm skoru (6,9825±2,72641), ahlaki olgunluk skoru (154,4298±31,67338) olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to the relationship between the athletes’ moral maturity and naricism levels. 155 athletes is the sample of this study. Narcissism personality scale and moral maturity have been used as data colletcion tool in this study. PSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and it has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Pearson Correl ation Analysis have been applied for analysing the datas. The naricism score of the athletes’ detected as (6,9825±2,72641), the moral maturity score detected as (154,4298±31,67338) at the end of the statistic analiysis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics