KIRSAL ALANDA YAŞAYAN HİPERTANSİF BİREYLERİN HASTALIK YÖNETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 207-218
Year-Number: 2016-36

Abstract

Bu çalışmanın amacı kırsal alanda yaşayan ve hipertansiyon tanısı alan bireylerin evde hastalık yönetim özelliklerini değerlendirmektir. Tanımlayıcı türdeki bu çalışmada 138 birey yer almıştır. Veriler bireylerin sosyo-demografik özellikleri, hastalık özellikleri ve tedaviye yönelik hastalık yönetim algılarını değerlendiren anket formu ile toplanmıştır. Bireylerin ilaç kullanım özellikleri, kan basıncı kontrolü, diyete uyum ve fiziksel aktivite/kilo takibi uygulamalarında bilgi ve beceri sorunlarının olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ilaç kullanma, kan basıncını takip etme, diyet yapma ve kilo takibine ilişkin uygulamalara yönelik yeterlilik algıları değerlendirildiğinde; ilaç yönetimi için kendini yeterli hissedenlerin oranı %81,9; kan basıncı kontrolü için bu oran %39,9; diyete uyumda yeterli hissetme oranı %52.2 ve fiziksel aktivite ve kilo takibinde kendini yeterli hissedenlerin oranı ise %34.1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kadınların, düşük eğitim düzeyi olanların, çalışmayanların ve köyde yaşayanların evde yetersiz hastalık yönetimi için risk grubu olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel önerisi kırsal alanda yaşayan hipertansif bireylerin hastalık yönetim düzeylerin geliştirilmesi için önlemler alınmasıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigation of disease management of i

Keywords