FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-36
Language : null
Konu : Fen Bilgisi ABD
Number of pages: 628-640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf yönetimi sınıfta olumlu bir sınıf ortamı oluşturarak öğrenmeöğretme sürecine öğrencileri aktif olarak katılımını sağlama süreci olarak tanımlanabilir. Etkili sınıf yönetimi becerisine sahip olmayan öğretmenlerin sınıflarında etkili bir öğrenme ortamı oluşturamayacağı söylenebilir. Kısacası olumlu bir öğrenme ortamı oluşturulmasının başrol oyuncusu öğretmendir. Sınıf yönetimini sınıf içi iletişim, öğrenci güdülenmesi, sınıfın fiziksel ortamı, istenmeyen öğrenci davranışları ve zaman yönetimi olarak boyutlandırabiliriz.Tüm bu boyutların öğrenme öğretme sürecinde dikkate alınması kazanımların gerçekleştirmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.Araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf içi iletişimin resmi olmaması gerektiği, öğrencileri güdülerken kuralları birlikte koyacaklarını dersi ve öğretmeni sevdirerek güdüleme yapacakları belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının oturma düzeni olarak U şeklinde sınıf düzenlemesi yapacaklarını, göz teması kurarak istenemeyen davranışları ortadan kaldıracaklarını ve zaman yönetimini öğrencilerin seviyesine göre ayarlayacakları ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

Teaching learning by establishing a positive classroom environment in the classroom management can be defined as theprocess of ensuring active participation of students. Teachers who do not have effective classroom management skills will not be able to create an effective learning environment in their classroom. In short, teacher is the lead actor in creating a positive learning environment. Classroom management is a multi-dimensional construct including classroom communication, student motivation, classroom physical environment, unwanted student behaviors, and time management. Taking all these dimensions into consideration in the teaching learning process is of great importance in terms of accomplishing objectives. The aim of the research is to determine the opinions of prospective science teachers regarding effective classroom management. Qualitative research method was used in the research. Semi-structured interview form was used as data collection tool. According to the findings of this research, it was determined that classroom communication should not be official, that students should establish rules together with the teacher to feel motivated, and that the students can get more motivated when they like the teacher and the course. It has been found out that the science teacher candidates should use a U-shaped classroom as the seating arrangement, prevent the unwanted behavior by establishing eye contact, and adjust the time management according to the level of the students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics