ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISINA ETKİSİ BİTLİS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-38
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme-Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 113-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etik liderlik, etik karar verme, etik değerleri sistem yapısına dâhil etme ve bu sistemi oluşturma becerisidir Örgütsel sinizmi, iş çevresindeki; sorunlu olaylara karşı örgüt üyelerinin kendilerini savunmalarının karşılığı olarak ifade etmektedirler. Liderlerin çalışma ortamında verdikleri kararlar, yaptıkları uygulamalar, çalışanlarla olan ilişkileri bazen etik dışı algılanabilir. Bu durumda çalışanlar liderlerinin etik dışı davranıyor olmasında dolayı bulundukları güven ortamı zarar görecektir. Güven ile örgütteki çalışanlara ilham vermek ve verdiği sözde durmak bir lideri etik lider yapan önemli özelliklerden birisidir. Güvenin olduğu yerde sinik duygular barınmamamakta güvensizliğin olduğu örgütlerde ise siniklerin sayısı artmaktadır. Örgütsel sinizmin etkin olmayan liderlikle birlikte ortayaçıkacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel çalışanlarının algılarına göre yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyi ile çalışanların örgütsel sinizm algılarını bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişki düzeyini belirlemektir. Çalışma grubunu 99 otel çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında etik liderlik ve örgütsel sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson Korelâsyon Katsayısı uygulanmıştır. Otel çalışanlarının etik liderlik ve örgütsel sinizm algıları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Ethical leadership is the ability to make ethical decisions, incorporate ethical values into the system structure, and build this system. Organizational cynicism is defined as the self- defence of members of the organization against troubled events in their working environments. The decisions made by the leaders in the working environment, the practices they apply and their relations with the employees can sometimes be perceived as unethical. Unethical perceptions of employees will affect the environment of trust in the organization. Giving inspiration and trust to the employees in the organization is one of the important features that make a leader an ethical leader. Cynical feelings cannot take shelter in organizations where there is trust whereas the number of cynics increases where there is distrust. Organizational cynicism is predicted to emerge with ineffective leadership. The aim of this research is to examine whether the ethical leadership behaviours perceived by hotel employees about their managers are related to their perceptions of organizational cynicism. The research group comprises of 99 hotel employees. Ethical leadership and organizational cynicism scales were used to collect data. In the analysis of the data, t-test, one-way analysis of variance and Pearson Correlation Coefficient were applied. Medium-level meaningful relationships in the negative direction were found between hotel employees' ethical leadership and organizational cynicism perceptions.

Keywords