MODERN HEYKEL

Author:

Year-Number: 2016-38
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : sanat
Number of pages: 266-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın tarihsel sürecine baktığımızda, insanoğlunun doğayı anlama çabasının çağdan çağa, bilgi ve birikim düzeyine kültüre ve kültürleşme uğraşlarına göre nasıl değişim sürecinden geçtiği yakından izlenebilir. Bu süreç izleyicilere tarihsel verileri de sunmaktadır. Doğada var olanı, plastik olana dönüştürme olanaklarına sahip olan heykel sanatı, bizlere tarih öncesi dönemden bugüne dek yaşananların bir dökümünü de sunmaktadır. Bu nedenledir ki; heykel sanatı bilimin tarihsel dikey hareketine karşın, yatay bir hareketle ilerlemektedir. Günümüze gelindiğinde ise, gelinen noktada tüm toplumsal, teknolojik, kültürel ve iletişimsel mirasları, tekrar-tekrar yeniden irdeleme gereksinimi vardır. Yeni teknolojik gelişmeler, çağdaş sanatın aynı zamanda heykel sanatının estetik ilkelerine derin etkiler yapmıştır. Heykeltıraş, tasarımını teknolojinin sunduğu bilgisayarlar, video kameralar, lazer ışınları vb. teknik olanakları kullanarak, yapıtlarını, sanal ortamda, üç boyutlu olasılıklarla tasarlamaktadır. XX. yüzyıl, yeni malzemelerin düşünsel, biçimsel ve sanatsal gelişmelerin yanında, yeni plastik fikirlerin çağrıştırdığı, heykel sanatında, yüzyıllarca süren gerçek mekan içinde, kütlenin parçalanıp hafifleyerek, espas modülatörlerine dönüştüğü bir dönem olmuştur. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bilim ve teknolojinin sanata yansımaları sonucunda, heykel disiplinin malzeme ve tanımlamalarının çoğalması üzerine, anlatım dili araçlarının teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak farklılaşmıştır. Çağdaş Türk heykeli tarihinin merkezi olarak kabul edilen 1950’lerde ki durumunu, karşılaştırmalardan kaçınarak, tespit etmek ve bu dönem sanatçılarının malzeme ve form arayışlarının coşkulu üretimleri, teknoloji ve özel teşebbüslerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Geleneksel malzemeyle üretimini sürdüren heykel sanatı, günümüz teknolojileri vasıtasıyla, yöntemlerini ve malzeme ile diyaloglarını çoğaltarak tanımlama alanlarını da genişletmiştir. Geleneksel anlamdaki heykel üretimi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Klasik malzemenin yanı sıra, ışık ses gibi malzemeler de heykelin materyal kullanım alanına girmiş olduğunu ve kaidesinden kurtulan heykelin bu kez bir adım daha, ileri giderek, sonsuzluğa fırlatılmış ve boşluk içerisinde sözünü söyleyemeye devam etmektedir.

Keywords

Abstract

Looking at thehistoricaldevelopment of art fromtheera of eraattemptstounderstandhumannature,accordingtotheinformationanddealwiththeaccumulation of cultureandacculturation can be closelymonitored how thechangeprocessnow.Thisprocessalsoprovideshistoric data fortheaudience.Thatexist in nature, havingtheadvantage of sculptureintotheplastic,Weoffers a breakdown of whathappenedtotheprehistoricerauntiltoday. That is Way,Despitethehistoricalsculpture of verticalmovement of thescience it is advancing a horizontalmotion. Whentoday'sbride,at thispoint in allsocial, technological, culturalheritageandcommunications,therearere-examinerequirement. New technologicaldevelopments, contemporary art has alsomade a deepimpact on theaestheticprinciples of thesculpture.Sculptorcomputersofferedbythedesigntechnology, video cameras, laserandso on. usingtechnicalfacilities,Works of, virtualenvironmentsaredesignedwiththree-dimensionalpossibilities.XX. century, newmaterials, intellectual, scientificandartisticdevelopment of thenext, thenewplasticthatevokesideas of sculpture, thehundreds of years of actualspace,themass hafifleyerek apart, has beentransformedinto a period in whichthespacemodulator. Since thesecondhalf of 20th century, scienceandtechnologydisciplines of sculpture art results in reflections on thematerialandtheproliferation of definitions,it has differentiatedtechnologicaldevelopments in connectionwiththelanguage of thevehicle.Contemporaryaccepted as centraltothehistory of Turkishsculpture in the 1950s thatstatus,avoidingcomparisonstodetectandduringthisperiodtheproduction of artists' materialsandformsseekingenthusiastic,it beganwiththeadvent of technologyandprivateenterprise. Continuingthethemeproduction of sculpturetraditionalmaterials, bytoday'stechnology, whilemethodsandmaterialsareexpandedthedialoguetoidentifyareas of duplicatingtoo. Sculptureproduction in thetraditional sense,continuesitsexistencetoday as in thepast.As well as conventionalmaterials, lightmaterialssuch as voice be enteredintosculpturesthatuse of thematerialandthis time one step furtherfromthebase of thestatuesurvived, goingforward,launchedandcontinuesto say thewordeternity in space.

Keywords