GENÇLERDEN GENÇLERE YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMINA KATILAN ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE ÇOCUK İSTISMARINI ANLAMA

Author:

Number of pages: 63-75
Year-Number: 2016-37

Abstract

Amaç. Bu araştırma, Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Programına katılmış olan üniversite öğrencilerinin görüşleri incelemiştir. Bu program katılımcıların çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi edinmeyi ve duyarlılığı arttırmayı amaçlayan 12 haftalık bir eğitim programıdır. Yöntem. Örneklem, Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Programına katılmış olan 13 üniversite öğrencisinden oluşmuştur (10 kadın, 3 erkek: ortalama yaş 22; yaş aralığı: 20-31). Odak grubu görüşmelerinde görüşme kılavuzu kullanılmıştır. Görüşmelerin çözümlemelerini analiz etmek için yerleşmiş nitel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular. Katılımcıların görüşleri çocuk istismarının doğası ve nedenleri, çocuk istismarına yönelik hisler, çocuk istismarını önleme yolları ve çocuk istismarını önlemede karşılaşılan engeller ile ilgili görüşleri içermiştir. Sonuç. Çocuk istismarını algılama şekillerinden bazıları çocuk istismarı hakkında farkındalığı arttırmaya yönelik girişimlerin hedefleri olarak yorumlanabilir. Diğerleri ise varolan yazın çerçevesinde yorumlanabilir.

Keywords

Abstract

Objective The present study explored the views of university students who attended the Youth Disseminating Life Skills Program. This program was a 12-week training program aiming at helping participants acquire knowledge on, and to increase sensitivity towards child abuse and neglect. Method The sample consisted of 13 university students (10 female, 3 male: mean age 22 years; age range:20-31) who took part in the Youth Disseminating Life Skills Program. An interview guide was used during the focus group meetings. Established methods of qualitative analysis were used to analyze the interview transcripts. Results Participants’ views included nature and causes of, feelings towards child abuse, ways to prevent child abuse and barriers to prevention of child abuse. Conclusion Some ways of perceiving child abuse could be viewed as targets for initiatives aiming at raising awareness about child abuse. Other ways could be interpreted in terms of existing literature. Keywords child abuse, university students, qualitative research

Keywords