BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-37
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 618-625
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, bedensel engelli sporcuların olumlu düşünme düzeyleri ile bedenlerini beğenmeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden yüzme, futbol, basketbol ve atletizm branşlarından toplam 40 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Akın ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Olumlu Düşünme Ölçeği ve Anlı ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, bedensel engelli sporcuların bedenlerini beğenme skoru ile olumlu düşünme skorları arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to introduce the relationship between The Physically Disabled Athletes’ Positive Thinking and Their Bodies Admiration. Total 40 athletes, who has participated to the study voluntarily. Positive Thinking Scale (Pozitif Düşünme Ölçeği), of which validity and reliability has been done by Akın and his friends in 2015 and Body Admiration Scaleng Scale(Bedeni Beğenme Ölçeği), of which validty and reliability has been done by Anlı and his friends in 2015, have been used as data colletcion tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analysing the datas. At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between positive thinking and psychological durability.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics