ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE İŞ TATMİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : işletme
Number of pages: 253-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş tatmini genel olarak kişinin işine karşı gösterdiği tutumdur. Bu tutumlar genel olarak, karışık duyguların toplamıdır. İnançlar ya da bilgi, duygular, algılar, duyarlılık ya da işe karşı yapılan değerlendirmeler ve davranışsal eğilimlerdir. Diğer bir ifade ile iş tatmini, kişinin işindeki beklentilerinden ne kadar doyum sağladığının bir göstergesidir. Beklentilerin karşılanmaması ile gerilim, hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk yaşanmaktadır. Örgütsel sinizm ise, örgütün tümünü ya da yönetim, politika veya uygulamalar gibi spesifik unsurlarını hedef almakta olup çoğunlukla tepe yönetime yönelik geliştirilen aşağılama ve güvensizlik gibi tutumlardır. Bunlar genellikle hayal kırıklığı, umutsuzluk ve engellenme hissiyle ortaya çıkarlar. Çalışanların işle ilgili beklentilerinin karşılanmaması iş tatminsizliğini neticede de örgütsel sinizm algılarını etkileyebilecektir. Bu çalışmada örgütsel sinizm ile iş tatmini arasında nasıl bir ilişki olduğu Bitlis’te yer alan 3 ve 4 yıldızlı şehir otellerinin 99 çalışanından anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda iş tatmini ile örgütsel sinizm arasında negatif ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Job satisfaction in generalis the attitude that an i

Keywords