BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : SPOR
Number of pages: 295-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, bedensel engelli sporcuların beden algıları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden yüzme, futbol, basketbol ve atletizm branşlarından toplam 40 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karancı ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Eysenck Kişilik Anketi kısa formu ile Anlı ve arkadaşlar tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, nörotizm ve psikotizm kişilik boyutları ile bedeni beğenme skoru arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out the relationship between the physically disabled athletes’ body persecption and personality traits. Total 40 athletes, who has participated to the study voluntarily, from the sample of the study. Eysenck Personality Survey short form, of which validity and reliability have been done by Karancı and his friends in 2007, and Body Admiration Scale, of which validty and reliability have been done by anlı and his friends in 2007, have been used as data collection tool. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic, Persoan Correlation Analysis and Regression analysis have been applied for analysing the datas. At the end of the Statistical Analiysis, It has been found out that there is a negative direction relationship between body admiration score and neuroticismand ve psychoticism scores

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics