TÜRKLERİN İSLAMLAŞMASI ÜZERİNE BİR TETKİK

Author:

Number of pages: 13-29
Year-Number: 2016-37

Abstract

Türklerin İslamiyeti kabulü dünya tarihini şekillendiren olaylardan biridir. Böylelikle İslamiyet yeni bir atılım gücü kazanmıştır. Bununla birlikte Emevilerin asabiye politikaları nedeniyle Türkler ve Müslümanların ilk karşılaşmaları pek de olumlu geçmemiştir. Abbasilerin takip ettiği ılımlı politikalar, 751’deki Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı verilen ortak mücadele iki tarafın birbirlerini anlaması için de iyi bir başlangıç olmuştur. Böylelikle İslamiyeti daha yakından tanımaya başlayan Türkler giderek artan bir yoğunlukta bu dini benimsemeye başlamışlardır. Daha öncesinde farklı din tercihlerinde bulunmuş olan Türklerin, İslam dininde sabit kalmalarıyla ilgili değişik motivasyon unsurları mevcuttur. Gök-Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlikler, İslam Dünyasının doğusunda yaygın durumdaki Mürcie, Hanefilik ve Maturudiliğin kolaylaştırıcı pratikleri, sufilerin, tüccarların faaliyetleri, Sâmânîler, Karahanlılar ve Selçuklular gibi Müslüman Türk devletlerinin katkıları, İslam dünyasının sosyo-ekonomik cazibesi bunlardan bazılarıdır. Bütün bu gelişmelerin ortak sonucu ise tarihe yön veren ve seyrini değiştiren bir birlikteliğin doğması olmuştur.

Keywords

Abstract

The acceptance of Islam by the Turks is one of the events that shaped world history. Thus, Islam has gained a new leap. Nevertheless, the first encounters of Turks and Muslims have not been very positive due to the repressive policies of the Umayyads. The moderate policies followed by the Abbasids and the common struggle against the Chinese in the Battle of Talas in 751 were a good start for both sides to understand each other. As a result, the Turks, who have begun to recognize Islam more closely, have begun to adopt this religion in an increasing density. The Turks, who had previously been in different religious preferences, have different motivational factors about their constantness in Islamic religion. The similarities between Gök-Tanrı faith and Islam, the facilitating practices of Mürcie, Hanefism and Maturidiyye in the east of the Islamic world, the activities of sufis and merchants, contributions of Samanids, Qarakhanid and Seljukids, the socio-economic attractiveness of the Islamic world are some of them. The common result of all these developments is the emergence of a union that gives direction and changes course to the history.

Keywords