AZERBAYCAN ŞİİRSEL DÜŞÜNCESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN GEÇEN KELİMELERİN ROLÜ

Author:

Number of pages: 611-617
Year-Number: 2016-36

Abstract

Makalede dil açısında önemli konulara değinilmiştir. Dil toplumun varlığı, onun teşekkülü ve gelişmesi için çok gerekli bir araçtır. Toplumda dilin başlıca rolü onun esas iletişim aracı olmasıdır. Dil fikrin ifade aracı olarak tezahür ettiğine göre beynin faaliyeti ile bağlı olan tefekkürle sıkı irtibat. Dil ile düşünme aynı zamanda ve aynı kaynaktan yaratıldıkları için bütünleşiyor ediyor. Fakat çok benzer yönlerini olmasına rağmen, dil ile tefekkür hiç de eyniyyet yaratmaz. Bunların her birinin kendine özgü yönleri vardır. Bu farkların en önemlisi odur ki, dil lügat bilgisel araçlardan yararlanır. Fakat tefekkür için kullanarak kaynağı kelimeler ve cümleler değil, kavramlar ve hükümlerdir. Son dönemlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucunda Türkiye Türkçesinden dilimize çok sayıda kelimeler geçmiştir ki, bu da sanatsal üslupta daha net duyulur. Bu makalede Türkiye türkcesinden geçen kelimeleri Azerbaycan modern şiirindekullannan yazar-şairlerden Mehmet Demircioğlu, İbrahim İlyaslı, Elhan Zal Karahanlı ve Rüstem Behrudinin eserlerinden örnekler aktarılmıştır. Dil halkın tarihi ile organik olarak ilgili olup, çünkü dil ancak toplum genelinde oluşur. Dili yaratan halktır. İşte bu yüzden de dilin kaderi onu yaratan halkın kaderi ile bağlı olur. Her halk iletişim için kendi dilini yarattıktan sonra onu korur ve geliştiriyor.

Keywords

Abstract

Important issues have been addressed in the language. The existence of the language community is a necessary tool for its formation and development. The main role of language in society is its main means of communication. The linguistic intellectual means the expression of expression as a means of close contact with the appreciation of the activity of the brain. Language and thinking are integrated at the same time because they are created from the same source. But even though it has very similar aspects, contemplation with language does not create uniformity at all. Each of these has its own unique aspects. The most important of these differences is the use of language linguistic information tools. But it is concepts and provisions, not source words and phrases, that are used to contemplate. Recently, the Republic of Azerbaijan and Turkey many words in our language than Turkish as a result of the development of cultural and economic relations between the Republic of Turkey is history, it is also clear sounds more artistic style. This article received word from Turkey Mehmet Demircioğlu speak Turkish writer-poet uses of Azerbaijan in modern poetry, Abraham Ilyaslı of Elhan Zal Karahan and examples from the works of Rustam Behrud been transferred. Language is organically related to the history of the people because the language is formed entirely in society. He is the one who created the language. That is why the language destiny depends on the destiny of the people who created it. Everyone creates and develops their own language for communication.

Keywords