DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 611-617
Year-Number: 2016-37

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan bireylerin sosyotropi ve otonomik kişilik seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Epstein, Harrison ve Emery (1983) tarafından geliştirilen Sosyotropi-Otonomi ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 58 düzenli olarak spor yapan ve 65 spor yapmayan öğrenciler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin Homojen ve normal dağılıma sahip oldukları belirlendikten sonra, verilerin İstatistik analizinde parametrik test yöntemi kullanılmaya karar verilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik ve bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, Spor yapan öğrencilerin Sosyotropik ve Otonomik kişilik skorlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare the sociotrophic-atuonomic personality level between the i

Keywords