KÜLTÜRDEN YANSIYAN GENDER (CİNSİYET) DÜNYASI,
GENDER (GENDER) WORLD REFLECTED IN CULTURE

Author:

Number of pages : 114-120

Abstract

Makalede çağımızda aktüel sosyal-kültürel problemlerden sayılan gender problemleri dikkat merkezine çekilmektedir. Makalenin farklı yönü onun bu problemleri belki de ilk defa olarak tarihsel açıdan ele alması ve en eski dönemlerden başlayarak günümüze gibi bu veya diğer düşünürlerin konsepsiyalarında (görüşler sisteminde) kadınların sosyal eşitliyi ile ilgili sorunların yer alması ve çözüm yollarının aydınlatılmasıdır.

Keywords

Abstract

In thıs article, wants to taking attention about gender problem that as know as one of the actual, social and culturel problem, in our age. That problems takes hand from the different sides on this article, thats mean, historical perioda beganning from the old ages to present days or the other philosophers ideas about social equality problems to gender of female. Finally this article include all the problem’s answers and ıt’s bring light the solution ways.

Keywords