PROBLEMS ENCOUNTERED IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Author :  

Year-Number: 2016-38
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 328-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerine göre, İngilizce öğrenme ve öğretmede karşılaşılan sorunları belirlemek ve öğrencilerin bu konudaki sorun algılarının farklılaşma düzeyini ortaya koymaktır. Araştırmada, genel tarama modelinde betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini, toplam 16.339, örneklemini ise 1201 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma sonuçları şunlardır. 1- Lise öğrencilerine göre, İngilizce öğrenme ve öğretme sürecindeki karşılaşılan problemleri en çok etkileyen faktör, İngilizce öğretmenlerinin hatalara kızıyor olmasıdır 2- Sınıf seviyesi, kardeş sayısı, okul türü ve anne mesleği değişkenlerine göre, İngilizce öğrenimi ve öğretiminde karşılaşılan sorunlar konusunda, öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the problems encountered in English learning and teaching according to high school students and determine the level of differentiation of students' perceptions in this regard. In this study, descriptive research method in the survey method was used. Research population consists of a total of 16.339 students. The study sample is comprised of 1201 high school students. The results are as follows: 1- According to high school students, the most important factor adversely affecting the problems encountered in English teaching and learning process is teachers’ anger over mistakes. 2- There is a significant difference between the students’ views of the problems encountered in English learning and teaching depending on grade, number of siblings, school type and mother’s occupation sex , father's occupation, family's monthly income, supplementary course attendance for English, choice of course and duration of course attendance

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics