ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 267-279
Year-Number: 2016-36

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerinin ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan 5’li likert tipi denemelik ifadeler açımlayıcı faktör analizi için 221 öğretmen adayına (eğitim fakültesi öğrencisi), doğrulayıcı faktör analizi için 230 (eğitim fakültesi öğrencisi) öğretmen adayına uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi, ölçeğin tek faktörlü olduğunu göstermektedir. Bu faktör, “olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleri” olarak adlandırılmıştır. Madde-toplam korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren tüm maddelerin nihai ölçekte yer alabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri 0,63 ile 0,86 arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyonlarına dayalı iç geçerlik katsayıları 0,60 ile 0,84 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri 0,97’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen “Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeği (ÖEOSİSYÖ)”nin, öğretim elemanlarının ve ölçeğin uyarlanması durumunda öğretmenlerin olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerinin ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study is to develop a valid and reliable measurement tool for instructors regarding providing a positive classroom atmosphere. Preliminary expressions prepared in 5-point Likert type along this purpose were applied on 221 prospect teachers (students at the faculty of education) for explanatory factor analysis; and on 230 prospect teachers (students at the faculty of education) for confirmatory factor analysis, and obtained data were analyzed. Conducted factor analysis suggested that the scale was with single factor referred as “providing positive classroom atmosphere”. According to the item analysis results based on the total item correlation, it was determined that all items included in the preliminary application were qualified to be included in the ultimate scale. Whereas factor loadings of items of the scale were range between 0.63 and 0.86, internal validity coefficients based on the total item correlation were in the range of 0.60 and 0.84. In terms of internal consistency, Cronbach’s Alpha coefficient was determined as 0.97. All these findings suggested that developed “Scale for Instructors’ Proficiencies of Providing Positive Classroom Atmosphere (SIPPPCA)” could be employed in measurement of instructors’ (or teachers’ if the scale is adapted) proficiencies regarding providing of positive classroom atmosphere.

Keywords